hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Vymezené úkoly členů výboru, KRK a CHK:

Výbor klubu

Předseda je příslušný k řízení činnosti všech členů předsednictva a členů komisí, jedná jménem klubu, je statutárním zástupcem klubu

Jednatel odpovídá za informace zveřejňované o činnosti klubu, vyřizuje klubovou korespondenci a jedná jménem klubu na základě pověření výborem, eviduje a archivuje přihlášky do klubu, sestavuje seznamy členů, vypracovává písemnou formou zápisy ze schůzí. Dále je zodpovědný za vedení hospodářské činnosti, zpracovává zprávu o finančním hospodaření a návrh rozpočtu na další období. Vede pokladní a účetní evidenci

Hlavní poradce chovu usměrňuje a vyhodnocuje chov PK, zpracovává a archivuje veškerou chovatelskou dokumentaci, řídí chovatelské kolegium

Výstavní a bonitační referent zodpovídá za plánování a přípravu klubových výstav a bonitací, navrhuje a získává souhlas s delegací rozhodčích na výstavy. Při bonitacích a klubových výstavách zpracovává katalog. Zajišťuje agendu související s konáním bonitací jako je místo, veterinární dohled a povolení apod.

Správce webových stránek zodpovídá za náplň a funkčnost klubového webu

Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise soustavně sleduje činnost a hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.

2. Požádá-li o to jiný orgán , je kontrolní a revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.

3. Zjistí-li kontrolní a revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy. Výkonné orgány jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené kontrolní komisí.

4. Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru a ostatních komisí s hlasem poradním.

5. Kontrolní a revizní komisi tvoří tři členové klubu, kteří jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu. Členství v kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s členstvím v ostatních výkonných orgánech . Má právo svolat členskou schůzi – pro případ, že by byl výbor nefunkční.

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik