Woko - hlídač novinekPoslední aktualizace:
17.01.2018
 

Vymezené úkoly členů výboru, KRK a CHK:

Výbor klubu

Předseda je příslušný k řízení činnosti všech členů předsednictva a členů komisí, jedná jménem klubu, je statutárním zástupcem klubu

Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu, může být předsedou pověřen k jednání jménem klubu , zodpovídá za náplň zpravodaje a koordinuje práci mezi členy výboru

Jednatel odpovídá za informace zveřejňované o činnosti klubu, vyřizuje klubovou korespondenci a jedná jménem klubu na základě pověření výborem, eviduje a archivuje přihlášky do klubu, sestavuje seznamy členů, vypracovává písemnou formou zápisy ze schůzí

Pokladník je zodpovědný za vedení hospodářské činnosti, zpracovává zprávu o finančním hospodaření a návrh rozpočtu na další období. Vede pokladní a účetní evidenci

Hlavní poradce chovu usměrňuje a vyhodnocuje chov PK, zpracovává a archivuje veškerou chovatelskou dokumentaci, řídí chovatelské kolegium

Výstavní a bonitační referent zodpovídá za plánování a přípravu klubových výstav a bonitací, navrhuje a získává souhlas s delegací rozhodčích na výstavy. Při bonitacích a klubových výstavách zpracovává katalog. Zajišťuje agendu související s konáním bonitací jako je místo, veterinární dohled a povolení apod.

Správce webových stránek zodpovídá za náplň a funkčnost klubového webu, spolupracuje se zástupcem redakční rady

Zástupce redakční rady zodpovídá za zpracování a tisk zpravodaje a úzce spolupracuje se správcem webových stránek

Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise soustavně sleduje činnost a hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.

2. Požádá-li o to jiný orgán , je kontrolní a revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.

3. Zjistí-li kontrolní a revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy. Výkonné orgány jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené kontrolní komisí.

4. Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru a ostatních komisí s hlasem poradním.

5. Kontrolní a revizní komisi tvoří tři členové klubu, kteří jsou do svých funkcí voleni členskou schůzí. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu. Členství v kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s členstvím v ostatních výkonných orgánech . Má právo svolat členskou schůzi – pro případ, že by byl výbor nefunkční.

Chovatelské kolegium

1. Chovatelské kolegium je odborným orgánem klubu, kterému přísluší řízení v oblasti chovu jeho členy jsou okresní poradci chovu a ze své činnosti se zodpovídá výboru.

2. CHovatelské kolegium je zpravidla 9 členné, řídí je hlavní poradce chovu volený členskou schůzí. Členové chovatelského kolegia jsou jmenování HPCH a jejich jmenování schvaluje výbor klubu.

3. Chovatelské kolegium je příslušné k:

a) navrhování znění a úprav chovatelského a bonitačního řádu
b) výběru adeptů v oblasti chovatelské činnosti a k dohledu nad chovatelskými činnostmi
c) jmenování bonitačních komisí
d) sestavování seznamu chovných psů

4. Chovatelské kolegium dále:

a) rozhoduje ve všech sporných případech o použití nebo výkladu chovatelských normativů
b) v odůvodněných případech má právo pozastavit právo zápisů do plemenné knihy, chovnosti či činnost chovatelské stanice
c) povoluje zahraniční krytí
Oblastní poradci chovu vedou ve svém obvodu agendu chovu, vystavují krycí listy a odpovídají za provádění kontrol vrhů, ve všech svých činnostech podléhají hlavnímu poradci chovu.
Podklady pro zápis štěňat do plemenné knihy zasílají doporučeným dopisem po provedené kontrole vrhu okresní poradci chovu hlavnímu poradci chovu nejpozději do 8 týdnů věku štěňat.

5. Proti rozhodnutí chovatelského kolegia je možné podat odvolání k výboru klubu a to písemně, doporučeným dopisem, do 30 dnů od vydání rozhodnutí.

6. Prostřednictvím HPCH jsou rozhodnutí chovatelského kolegia přenášena na schůze výboru, který je koordinátorem mezi CHK a výstavním a bonitačním referentem.

Schváleno výborovou schůzí dne 11.8.2007
Nabývá platnosti dnem 12.8.2007
@ Zpracovala Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2018 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik