hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru KPPPK ze dne 11.8.2007 v Kladně

Přítomny dle prezenční listiny: sl.Burešová,pí.ing.Horáková,pí.Hrbková,pí.Hrušková,sl.Janková, pí.Beranová
Za KRK pí.Piewaková
Omluven: MVDr Ohlídal

1) Byla projednána stížnost zahraničních chovatelů na chovatele, který prodal do zahraničí netetovaná štěňata. Jedná se o fenku Bianka z Vyšehradského podhradí, která je pouze čipovaná. Stížnost bude podána písemně. Majiteli nebyl dosud zaslán ani PP na výše uvedenou fenku, ačkoliv byl již Plemennou knihou vydán. Jednatelka napíše doporučený dopis paní Jarmile Smahové aby v termínu nejpozději do 31.8.2007 zaslala PP na fenu Bianka paní Anně Rydfjäll, pokud tomu tak nebude, noví majitelé se obrátí na KRK ČMKU

2) Byl podán podnět k KRK na zahájení kárného řízení s paní Jarmilou Smahovou, pro opakované a závažné porušení klubových normativů se závažným dopadem na mezinárodní prestiž Klubu. Na základě této skutečnosti na návrh výboru byla paní Jarmila Smahová do projednání a uzavření řešení odvolána HPCH paní ing.Zuzanou Horákovou z funkce oblastního poradce chovu s okamžitou platností. Na klubové webové stránky se umístí upozornění, že paní Jarmila Smahová nesmí vykonávat žádné kontroly vrhů ani vystavovat krycí listy.

3) Výbor upozorňuje na opakované porušování chovatelského řádu, zejména jde o anoncované kupčení se štěňaty bez PP – takovéto porušení CHŘ může být potrestáno až zákazem chovu psů. Rovněž tak krytí jedinců bez PP nebo neuchovněných fen chovnými psy je možno trestat až zákazem chovu.

4) Jednatelka zašle dopis chovatelce paní Čekajlové s oznámením o udělení důtky za nakrytí 9 leté feny – vypadlo ze zápisu z minulé výborové schůze.

5) Nárůst členů ve Švédsku, švédští chovatelé žádají o lepší komunikaci s Klubem, Ing.Horáková poslala oficiální vyjádření k jejich dotazům pro SKK. Ing.Horáková je jmenována jako oficiální kontakt ve věcech chovatelství pro zahraničí( agenda s vystavováním PP pro zahraniční chovatele ,prostředník pro jednání s Plem.knihou, chovatelské dotazy). Na výdaje s vydáváním PP do zahraničí bude účtováno zahr. chovatelům 25 Eur za 1 PP + 15 za poštovné- vkladem na Klubový účet, depozit pro platby Plem. knize v CZK v hodnotě 5000Kč bude u ing. Horákové. Proúčovávat se bude vždy kl 31.12. běžného roku.

6) v cizojazyčné verzi standardu pražského krysaříka je nutno opravit věcné chyby: opravit slovo vady na slovo nedostatky a vylučující vady na vady, v zahraničí vyřazují na výstavách i jednice , kteří nemají vylučující vady. I v oficiální verzi Standardu jsou nepřesnosti – viz překlad vlastního jména Pražský krysařík

7) V časopise PPČ se objevila žádost o vystavení duplikátu PP – jedná se o fenu Hany pí.Křivánkové – tato žádost je oprávněná.

8) Byla projednána žádost paní Kafkové o povolení krytí feny nad 8 let věku – fena je ve výborné kondici a krytí jí bylo povoleno

9) Byla projednána žádost ing.Cvrčkové a p. Hruškové o mimořádný vrh – bylo vyhověno

10) Byla znovu projednána otázka dlouhosrsté varianty krysaříka – do PP těchto jedinců musí být učiněn zápis NESTANDARDNÍ JEDINEC, dokud by nebyla dlouhosrstá varianta včleněna do Standardu

11) Sl.Janková nechá vyhotovit malé a velké klubové razítko a razítka pro jednotlivé funkcionáře, rovněž tak nechá vyhotovit logo klubu

12) Na ČMKU se musí dodat normativy klubu do 31.8. –zajistí K. Beranová +Ing.Horáková, jedná se o stanovy klubu,kárný řád,chovatelský řád,podmínky chovnosti a podmínky zařazování registrů.

13) Výbor zrevidoval aktualizované podklady pro uznání PK dle současných požadavků FCI. Byly vyhotoveny oficiální překlady (ČMKU) ve kterých jsou bohužel chyby. Po jejich odstranění bude zažádáno o uznání. Po doplnění překladů o informační materiály.

14) Byly schváleny delegace na výstavy v roce 2008

15) Klubové výstavy:
      7.6. Milovice Klubová rozhodčí pí.Holmerová
      14.6. Kunratice – Klubová bez tit.
      2.8. Kladno – speciální

16) P. Amlerová + p.Hrbková zajistí internet banking ,možnost sledování pohybu na účtu Klubu. Po projednání v ČS by měl být účet k nahlédnutí členům

17) výbor ukládá předsedkyni KRK svolat RK dohodnout a zrealizovat kontrolu pokladny u paní Amlerové v termínu do 31.8.2007

19) veškeré aktuality na klubové webové stránky budou zasílány na ing.Miluše Piprová a v kopii vždy na sl. Kamilu Burešovou !!! Webmastrem aktualit bude ing.Piprová , která bude úzce spolupracovat a podléhat sl. Burešové.

20) výbor ukládá jednatelce oslovit paní Kopečkovou ve věci urychlení předání agendy HPCH. Výbor rozhodl že archiv veškerých klubových chovatelských dokumentů (bonitační karty, kontroly vrhů apod.) bude vždy archivován u výkonného HPCH.

21) Byl předložen a schválen dokument vymezené úkoly členů výboru a komisí , který bude zveřejněn na klubových internetových stránkách.

Příští výborová schůze bude 15.9.2007 po bonitaci pozvánky se neposílají !!!


Zapsala @ 14.8.2007 Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik