hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
03.08.2019
 

Důležité zprávy

(zprávy, které mají trvalou hodnotu a v novinkách by se časem ztratily)


Rozcestník

Prozatímní uznání plemene prezidiem FCI
výklad zákona o EET ve vztahu k chovatelům psů
Oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen
Vyšetření patel
Pokračování řádného členství
Návrhy na úpravy normativů klubu
Klubový účet
Krysařík udělal další velký krok v cestě za uznáním
Žádanka o čísla zápisu
Změna adresy ČMKU

 • Právě přišla výborná zpráva ze zasedání FCI v Číně. Chodský pes a Pražský krysařík byli prozatímně uznání prezidiem FCI.
  Moc gratulujeme chovatelům, majitelům těchto plemen a děkujeme všem, kteří se podíleli na celém náročném procesu.
  ČMKU
 • Evidence EET se odkládá do doby, než parlament schválí nové předpisy. Půjde-li vše, jak bychom si přáli, může dojít k tomu, že se EET chovatelů psů nebude vůbec týkat.
  Vladimíra Tichá

  ČMKU požádala Ministerstvo financí o výklad zákona o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k chovatelům psů, kteří nejsou podnikateli, svoji činnost provozují zájmově a nepravidelně. Celé vyjádření zde (soubor pdf, odkaz vede mimo web).
 • Vážení přátelé,

  upozorňujeme, že vstoupila v platnost novela veterinárního zákona a z ní vyplývající oznamovací povinnost chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku.

      V červnu tohoto roku Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., následně ji v srpnu schválil i Senát (viz Sbírka zákonů z 19. 9. 2017, částka 104).
  Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, (dále jen veterinární zákon) má mimo jiné za cíl omezit působení tzv. množíren psů, neboť chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen, dále zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata, upřesňuje odchyty zvířat a ukládá povinnosti pro označování psů v návaznosti na očkování proti vzteklině.Níže naleznete několik informací pro lepší orientaci v nových povinnostech, které novela veterinárního zákona přináší, pokud jde o chov zvířat v zájmových chovech, chovech komerčních a útulcích.

  Zákon zavádí nové opatření ve vztahu k chovu psů – chovatelům ukládá povinnost oznamovat místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen KVS) chov pěti a více fen starších 12 měsíců, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo.
  „§ 4 odst. 3 – Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis*), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.“
  Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění (*) § 13a zákona č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů). Novým opatřením dojde k většímu přehledu o chovech, kde se nachází větší počet psů a kde může docházet k jejich množení a riziko nevhodných podmínek chovu, ať už se jedná o reprodukci zvířat, výživu nebo podmínky prostředí, je zde vyšší. Chovy budou podléhat evidenci bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatelský způsob chovu, nebo o chov čistě zájmový a bez ohledu na počet chovatelů na daném místě.
  V současné době se dozorové pravomoci Státní veterinární správy (dále jen SVS), pokud jde o pravidelné kontroly chovů zájmových zvířat (včetně psů) v rámci Víceletého plánu kontrol SVS, vztahují pouze na chovatele, kteří na základě živnostenského oprávnění chovají zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi anebo s nimi obchodují (§ 13a zákona č. 246/1992). Patří sem jak klasické zverimexy, tak chovy zájmových zvířat určených pro další prodej, včetně chovatelských stanic psů s průkazem původu, pokud se jedná o chov na základě živnostenského oprávnění. Od 1. listopadu 2017 bude mít SVS informace ohledně dalších chovatelů, tudíž bude moci provést plánované kontroly v těchto chovech s cílem ověřit podmínky péče o zvířata.
  Nový seznam chovu psů nebude představovat „seznam množíren s nelegálním prodejem“, ale bude to seznam míst, kde se chová větší počet fen bez ohledu na charakter a cíl chovu. V seznamu, který má SVS za povinnost podle novely veterinárního zákona také zveřejnit, tak naleznete nejen chovy psů s průkazem původu a bez něj, ale také chovy psů pro sportovní vyžití či chovy s větším počtem fen ne nutně využívanými k reprodukci.
  Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, SVS chov automaticky uzavře. Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné KVS registrován podle zákona na ochranu zvířat.
  Cílem navrhované úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost nahlásit počet zvířat a místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat. Novela současně stanoví výjimky (např. pro služební či lovecké psy, asistenční psy, vodicí psy apod.).

  Další info viz. Státní veterinární správa.
  Pod článkem na tomto odkazu najdete mapu a kontakty na jednotlivá pracoviště SVS.
  Link na online formulář.

 • Vyšetření patel a DNA si před bonitací zařizuje každý majitel sám.
 • Pokračování řádného členství v našem klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku v termínu do 31.12.2017 na transparentní účet KPPPK číslo 2400444072/2010 vedený u Fio banky Praha. Plné členství pro rok 2018 činí 300,- Kč, nezletilí a důchodci 150,- Kč, další info viz. pokladní okénko.
 • Pokud někdo máte návrh na úpravu normativů klubu, případně cítí potřebu zveřejnit svoji kandidaturu (ad Stanovy a Volební řád KPPPK), nechť zašle příslušné podklady na hejako(zavináč)seznam.cz.
 • V návaznosti na usnesení MČS Vás informujeme, že klubový účet č.2400444072/2010 vedený u Fio banky byl převeden na TRANSPARENTNÍ. Číslo účtu zůstalo zachováno, změnil se pouze typ. Jak z vyplývá z názvu - každý člen si může odkontrolovat své platby a má průběžný přehled o hospodaření klubu. Náhled do účtu zde.
  Případně fio.cz-bankovní služby-bank.účty-transp.účet-seznam TÚ-číslo x majitel-prohlédni účet.
 • Krysařík udělal další velký krok v cestě za uznáním. Po komisi pro standarty nyní i vědecká komise FCI postoupila standard Pražského krysaříka k finálnímu projednání na zasedání FCI.

 • Žádanku o čísla zápisu si můžete stáhnout v sekci "ke stažení". V případě, že máte štěňátka, vytiskněte si ji na papír formátu A4 a pošlete vyplněnou HPCH. Ta ji zkontroluje, zapíše vrh a žádanku odešle na ČMKU.

 • změna adresy ČMKU!! Nová adresa je: Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy, tel. 234 602 278

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik