hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis a usnesení z členské schůze Klubu přátel psů pražských krysaříků

konané dne 13. 12. 2014 ve velkém sále Domu odborových svazů, Praha 3, náměstí Winstona Churchilla

Přítomno: dle prezenční listiny 49 členů, 2 hosté


1. Přivítání členů a zahájení schůze
Účastníky schůze přivítala předsedající Bc. Helena Janková a seznámila zúčastněné s počty přítomných členů a hostů.


2. Prohlášení o usnášeníschopnosti schůze
Helena Janková konstatuje, že podle platných Stanov KPPPK bod 8.1. a – při každém jednání je usnesení platné, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů klubu, a že členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.


3. Volba komisí
Volba návrhové komise - navrženi pí. Hamplová Jarmila, Dufková Radovana, Jeníková Helena
Hlasování: pro 49, zdržel 0, proti 0

Volba mandátové a volební komise – navrženi p. Petr Kudláček, pí Pavla Schenková, p. Vladimír Hrbek
Hlasování: pro 49, zdržel 0, proti 0

Usnesení: návrhová, mandátová a volební komise zvoleny jednomyslně


4. Schválení a doplnění programu schůze
Návrh přednesla paní Janková (včetně tří předem podaných příspěvků do diskuze)
Hlasování: pro 46, proti 0, zdržel 3
Usnesení: program schůze schválen


5. Zpráva o stavu klubu v překlenovacím období od MČS do 13.12.2014
Paní Janková předala informaci přítomným, že se písemně předem omluvila ze schůze paní Plocková a do klubu se v uplynulém měsíci přihlásili tři noví členové.

Dále byli členové informováni o tom, že na základě usnesení z MČS byla pí.Böhmová oslovena a předala přístupová hesla ke klubovému webu. Ten je v současnosti sice na profesionální úrovni, zároveň však dle vyjádření několika oslovených IT specialistů má složitý redakční systém, náročný a neflexibilní pro běžného správce webu. Bude potřeba zajistit webmastera a zvážit přetransformování webu.
Ostatní bývalí funkcionáři agendy dosud nepředali.

Paní Špundová byla atakována paní Grünerovou s tím, že tato svévolně vstupuje na klubový web. Paní Špundová tuto informaci popřela. Paní Janková informovala členy o tom, že dle jí poskytnutých informací vstupní hesla ke klubovému webu aktuálně znají kromě ní a paní Böhmové pouze tři oslovení programátoři.

Členové byli seznámeni s převodem klubového účtu vedeného u Fio banky na transparentní, kde si může každý člen zkontrolovat své platby, klubové příjmy a výdaje. Ke 13.12.2014 je tento aktivní v uvedené podobě. Číslo účtu zůstalo zachováno.

Paní Janková dále informovala o sponzorském daru 5000,-Kč, který vyjednala a byl již připsán na účet klubu. Rovněž o dalším získaném sponzorském daru ve prospěch klubu ve formě uhrazení nájmu jednacího sálu pro tuto schůzi, čímž byly klubu ušetřeny náklady ve výši 9.000,-Kč.
Ing. Ivana Krčková informovala o podrobnostech klubového účtu. Referovala, že na účet má sice přístup, ale žádnou operaci v přechodném období mezi schůzemi neuskutečnila. Název účtu je opraven tak, aby korespondoval s oficiálním názvem klubu.
Účet za pronájem sálu hotelu Svornost z mimořádné schůze 6.11.2014 byl uhrazen. Ing. Krčková informovala, že po oslovení účetní spolupracující s klubem od ní obdržela počítačové tisky účetního sumáře za období roku 2013, zkrácený peněžní deník a soupis přijatých faktur. Vše v elektronické podobě.
Paní Krčková dále informovala členy o obdržení písemného vyjádření ve věci podání žádosti o registraci ochranné známky názvu plemene pražský krysařík. Žádost podala paní Beranová dne 23.5.2013.
Dle vyjádření Ing. Zuzany Horákové byla registrace aktivitou paní Zlatuše Vicherkové a s tímto postupem údajně souhlasil celý výbor klubu s tím, že pokud nebude schváleno, výbor vrátí klubu celou investovanou částku. Z materiálů vyplývalo, že celá věc měla být jen administrativní záležitost. Důvodem patentovat název pražský krysařík mělo být zabránění zneužití názvu při prodeji psů bez PP.
Paní Hamplová poukázala na neprůchodnost celé akce s tím, že členové o této investici přesahující 10.000,- Kč nebyli informováni a nikdy nebyl zveřejněn žádný zápis ze schůze, která by takovou investici schválila. Bylo konstatováno, že tímto byly výborem porušeny stanovy klubu a byla klubu způsobena škoda přesahující 10.000,- Kč. Zápis z této výborové schůze nebyl zveřejněn a členové klubu nebyli informováni.
Paní Dufková sdělila, že s podáním žádosti nesouhlasí, ale také nesouhlasí s tím, aby členové bývalého výboru vraceli uhrazené platby, neb rozhodnutí výboru bylo učiněno v dobré víře. Na dotaz proč nebylo zveřejněno rozhodnutí nebo podaná informace o zaslání žádosti na Patentový úřad Ing. Horáková odpověděla, že na radu právníka. Tato informace však byla ve stejné době veřejně dostupná na internetových stránkách Patentového úřadu.

Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu pracovního předsednictva o stavu klubu.


6. Klubové normativy – revize, doplnění
Souborný návrh MVDr. Petra Macků
Vzhledem k rozsahu a odbornosti předložených materiálů vyvstal požadavek delšího časového úseku pro možné prostudování předložených návrhů normativů. Členská schůze se usnesla o přesunutí projednávání na příští členskou schůzi.

Následovala diskuze o vlastnictví a možnosti manipulace se vzorky DNA z Genomie.
Dr. Macků sdělil, že u svého vrhu DNA testy uskutečnil prostřednictvím firmy Genomia, kdy vyšetření pro každého jedince vychází na 850,-Kč a archivace výsledků je zdarma.
Ing. Horáková uvádí, že vyšetření pro členy klubu je u firmy Genomia domluvené.
Paní Horáková se vyjádřila, že jako HPCH svým chovatelům řekla, jak postupovat při odběrech. Článek týkající se této problematiky byl přílohou Ročenky 2013. Genomia prý komunikuje s majitelem vzorku.
Dále oznámila, že profily DNA jsou v archivu klubu a má je u sebe. Každý, kdo má vyhotoven profil DNA, požádá písemně pí. Horákovou, aby je předala pí.Machálkové nebo si je vyzvedne u pí. Horákové. Kolik vzorků archivuje a komu patří, odmítla sdělit.
Členská schůze vyzývá členy klubu, jejichž majetkem paní Horáková disponuje, aby jí v této věci neprodleně kontaktovali.

Návrh Mgr. Špundové na úpravu některých bodů stávajících Stanov KPPPK
a) změna Stanov KPPPK, bod 2.2 – návrh na změnu termínu - ve stanovách nadále užívat termín „periodikum“ na místo klubový zpravodaj. Tato změna dává širší prostor a nevylučuje vydávání Zpravodaje.
Hlasování: pro 38, proti 2, zdrželo 9
b) návrh na změnu bod 3.4 - zánik členství v klubu
Vyloučení pro porušení Stanov klubu a normativů klubu – o vyloučení rozhoduje výbor klubu, odvolacím orgánem proti rozhodnutí výboru je členská schůze jako nejvyšší orgán klubu
Hlasování: pro 39, proti 7, zdrželo se 3

c) návrh na změnu bodu 8.1.d - členská schůze a otázky zásadního významu - členové diskutovali o výkladu pojmu „otázky zásadního významu“, zde panují značné rozdíly v názoru na to, co tento pojem obsahuje.
Návrh: vypustit celý bod d)
Hlasování: pro 31, proti 16, zdržel 2

Paní Grünerová prohlašuje, že schůze není usnášeníschopná, protože není na schůzi přítomná nadpoloviční většina členů klubu. Za neusnášení schopnou prohlašuje i schůzi předposlední a na dotaz, zda považuje i předcházející schůze za neplatné neodpovídá. Trvá na tom, aby toto prohlášení bylo obsaženo v Zápisu ze schůze.
Paní Janková cituje dosud platné Stanovy a prohlašuje, že schůze usnášení schopná je.
Paní Grünerová opustila schůzi.

Paní Horáková podala návrh na anulování hlasování o předchozím hlasovaném bodu 8.1.d stanov
Hlasování: pro návrh 16, proti 16, zdrželo 17 (paní Grünerová se vrátila)
Návrh nebyl přijat.

Návrh paní Jankové na změnu Stanov bod 8.2.a) na úpravu počtu členů výboru klubu z původních 7 členů na 5 členů výboru ve složení předseda, hlavní poradce chovu, výstavní a bonitační referent, jednatel-pokladník, člen výboru
Hlasování: pro 37, proti 5, zdržel 7

Návrh paní Jeníkové na změnu názvu klubu na Klub přátel psů pražských krysaříků z.s. a následné nahrazení původního slova klub na z.s. ve všech normativech. Zákonná úprava, která měla již být provedena a tím se získá čas na přípravu nových řádů.
Hlasování: pro 46, proti 2, zdržel 1

Usnesení: Návrhy normativů připravené MVDr. Petrem Macků zveřejnit na webových stránkách klubu, uveřejnit výzvu pro zasílání dalších nových návrhů klubových normativů, které budou předloženy k projednání na příští členské schůzi.
Členská schůze přijala změnu Stanov KPPPK v bodech 2.2., 3.4., 8.2.a.
Členská schůze zamítla změnu Stanov KPPPK v bodě 8.1.d.
Členská schůze schválila změnu v názvu klubu.


7. Volby do Výboru KPPPK
Před volbou byli předsedkyní volební komise představeni kandidáti do jednotlivých volených funkcí.

Výsledek voleb
Předseda: Bc. Helena Janková - 38 hlasů
Jednatel/pokladník: Lenka Štanclová - 35 hlasů
Jitka Králíčková - 14 hlasů
Hlavní poradce chovu: Ing. Ivana Krčková - 29 hlasů
Emilie Kopečková - 19 hlasů
Bonitační a výstavní referent: Zuzana Machálková – 28 hlasů
Jitka Králíčková - 19 hlasů
Člen výboru: Jana Hrbková - 19 hlasů
Marcela Kočková - 15 hlasů

Došlo k opakování volby člena výboru z důvodu nedosažené nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů na schůzi.
Návrhy: pí Jana Hrbková, pí Marcela Kočková
Volba člena výboru: Jana Hrbková - 26 hlasů
Marcela Kočková - 15 hlasů

Usnesení: Členská schůze zvolila nový výbor KPPPK.


8. Volby do Kontrolní a revizní komise KPPPK

Kontrolní a revizní komise - předseda - Mgr. Martina Špundová - 30 hlasů
člen - Jarmila Hamplová - 27 hlasů
člen - Radovana Dufková - 25 hlasů
Ing. Věra Cvrčková - 23 hlasů
Jana Amlerová - 16 hlasů
Usnesení: Členská schůze zvolila KRK KPPPK.


9. Klubové akce 2015
Členská schůze vzala na vědomí informaci o zrušení původních webových stránek ke klubovým výstavám v Radotíně a Milovicích a nulovém stavu příprav těchto akcí bývalými pořadateli.
ČS vzala na vědomí přehled výstav na rok 2015 dle návrhů.


10. Termín ČS 2015
Členská schůze 8.3.2014 navrhla pro rok 2015 termín 18.dubna.
Usnesení: ČS schválila termín příští ČS na sobotu 18.4.2015


11. Diskuze
ČS požaduje zprávu odvolané kontrolní a revizní komise a zápisy ze schůzí KRK. Nově zvolená předsedkyně KRK bude pověřena jednáním s bývalým předsedou KRK panem Plockem o vydání všech dokumentů KRK.
Paní Dufková doporučila okamžitě dojednat předání všech klubových dokumentů včetně dokumentů KRK.
Paní Jarmila Smahová trvá na dovyřešení své stížnosti na neuhrazení nákladů na odebrání parentit jejích odchovů s tím, že výsledek byl v její prospěch a dosud její žádost o úhradu nákladů nebyla akceptována jak odvolaným výborem, tak KRK.
Odběry DNA u jedinců zařazovaných do chovu může provádět veterinář nebo PCH. Paní Kafková otevřela otázku , že údajně od 1. 9. 2014 musí mít profil DNA všichni jedinci zařazovaní do chovu. Toto nařídil minulý výbor klubu, neoprávněně tím bez vědomí členské schůze změnil chovné podmínky plemene pro již chovné jedince.
Nově zvolená HPCH Ing. Ivana Krčková navrhne poradce chovu k odsouhlasení ČS 18.4.2015.
Usnesení: Členská schůze ukládá jednatelce paní Štanclové aktualizovat seznam členů a jejich kontaktních mailových adres.
Členská schůze konstatuje, že zpětně měnit již splněné podmínky nelze, proto žádný chovný jedinec nemusí toto dokládat. Nadále platí pouze dokládání vyhotovení DNA profilu od 1.1.2015 u nově bonitovaných jedinců.


12. Přijetí usnesení
Paní Jarmila Hamplová přečetla zápis a usnesení této ČS.
Usnesení členské schůze schváleno nadpoloviční většinou 29 hlasů.


    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik