hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Chovatelské kolegium 3.8.2014

 • 1. Podskalské Dolejší – Vrh O -nesouhlasná paternita s psem uvedeným v KL. Prokázáno otcovství psa Kryšpín Podskalské Dolejší. Jednalo se opakované použití sourozenců 26% Wv . Pes Kryšpín nakryl opakovaně svoji sestru Kajetánu Podskalské Dolejší . První vrh oznámila chovatelka sama . Testace druhého vrhu byly vyžádány klubem na základě nemožnosti narození potomka modré barvy po psu Viking Čekanka, který byl uveden chovatelkou jako otec vrhu O jenž tuto vlohu pro modrou barvu nemá. PP předány k vystavení po doložení otcovství Kryšpína. Návrh- důtka.
  Námitka p. Smahové, která připomněla , že v rámci rovnosti podmínek by mělo být zachováno potrestání odsouhlasené chovatelským kolegiem dne 27.3. ( internetová forma, předjednání postupu výboru klubu před nařízenými testacemi v jejím chovu ). Tj: 5 let zastavení chovatelského servisu klubu, nezapsání dalších vrhů na fenu matku i při případném převodu do cizího majetku.  Chovatelské kolegium návrh předává výboru.
  Žádost chovatelky ( p.Kafkové) o souhlas s krytím podmínečně chovné feny a její sestry na 13 % Wv, HPCH vydala souhlas na krytí jedné fenky, chovatelka nesouhlasí i přes vysvětlení důvodu nesouhlasu. Pes Kryšpín Podskalské Dolejší je pes s vlohou pro modrou barvu nesoucí prokazatelně vady v srsti v dosud narozených případech chovu PK i v neinbreedingových spojeních. ( viz příloha) Problémy se srstí jsou důvodem nařknutí z týrání chovem. HPCH předala věc k projednání chovatelskému kolegiu. Chovatelské kolegium nesouhlasí s inbreedingem na feně s Podmínečnou chovností ani na její sestře a zároveň žádá v případě použití inbreedingu od chovatele vymezení jeho chovatelského záměru. Návrh – zanést do chovných podmínek nastálo.
 • 2.Z Jeřic-4 vrhy Limetka z Jeřic- KPPPK dostal přípis obsahující poukázání na nedostatečné potrestání dle ČMKU – Závěr-není dle čeho trestat v chovu , dobrovolné přijetí trestu nechovat na feně nadále –důtka?
  Chovatelka neporušila platné klubové řády v té době, porušila však Zákon na ochranu zvířat proti týrání, tento přečin však nebyl ze Zákona řešen a je již promlčený. CHK navrhuje podpořit původní zákaz chovu na feně i důtkou chovatelce.
 • 3. Chovatelská stanice Čekanka
  Viking Čekanka- opakované byl použit v chovu pes s nesouhlasným původem , pes Viking Čekanka není nositelem vlohy pro modrou barvu ( má vlohu D/D) nemůže být proto synem modrého otce (Gripen Beutiful Billabong)- okamžité zastavení působení psa v chovu, případ včetně podkladů předán k řešení k P ČMKU . HPCH byla nařízena v chovu testace všech sourozenců z vrhu V a matky z vrhu V pro ověření příslušnosti psa k tomuto vrhu a matce plus případně nabrání potenciálního možného otce z chovu Čekanka. Chovatelka nejprve testace odmíta , poté písemně přislíbila provedení náběrů své PCH ( K.Beranové).Náběry dosud neproběhly. Dán termín k domluvě.
  Vrh Q Čekanka- byla nařízena testace na paternitu a maternitu štěněte( hnědé s pálením) z tohoto vrhu . Náběry uskutečněny na základě stížnosti na podhoz tohoto štěněte do vrhu Q. Náběru u vrhu proběhly. Zpochybněné štěně uhynulo dle sdělení chovatele na parvovirozu před testacemi , zbytek vrhu souhlasí původ. PP předány k vystavení.
  Pettynka Čekanka - nesouhlasný původ s otcem . Testace na základě stížnosti , že se jedná o celkově podvržené štěně z již řešené chovatelské stanice. Podle zprávy chovatelky své PCH, matka vrh P Alletka Viola Odorata není k dispozici pro ověření maternity. – CHK navrhuje okamžité zastavení chovnosti feně Alletka Viola Odorata dle bodu 1,2 ( zákaz chovu na feně i při převodu do cizího vlastnictví).
  Chovatelské stanici Čekanka byl na základě zjištěných faktů zastaven chovatelský servis, podklady včetně podkladů pro momentálně narozené vrhy po Vikingovi byly předány k řešení ČMKU.
  Připomínka CHK- platba za Pettynku je k tíži klubu. Návrh z CHK- pokud by chovatelka po terminovaném potrestání ČMKU chtěla žádat chovatelský servis od klubu, bude jí poskytnuo zapisování vrhů až po uhrazení celé dlužné částky za provedené testace.
 • 4.Fanynka Proper puppy- vzhledem k opakovanému projednávání tohoto případu ve stížnosti zaslané KRK a na ČMKU, HPCH s okamžitou platností zastavuje chovnost feny Fanynka Proper puppy, neboť nelze z objektivních příčin prokázat paternitu a maternitu této feny- rodiče nejsou dostupní. Postup shodný s avizovaným postupem P ČMKU při nedoložení původu v jiných causách.
 • 5. Vyšehradské Podhradí, z Amálčiny zahrádky- případy nesouhlasících testů v zahraničí. Vznesen dotaz, zda bude na úrovni klubu znovu řešeno v souvislosti s nyní otevřenými případy chybných identit staršího data. CHK- potvrzuje předešlé rozhodnutí výboru aby stěžovatelé řešili situaci formou občansko právního sporu pro nemožnost ověření, kde a kdy k záměnám psů došlo.
 • 6. Edjami- P vrh prokázána nesouhlasná paternita s údajným otcem vrhu Viking Čekanka, štěňata poskytli nynější majitelé v souladu s pravidly pro odběr. Byl s okamžitou platností zastaven chovatelský servis, chovatelka vyřešila situaci odchodem z klubu. Testace byly provedeny na základě stížnosti na podvržená štěňata v tomto chovu. Platba je opět k tíži klubu. Návrh z CHK- pokud by chovatelka po terminovaném potrestání ČMKU hodlala vstoupit do chovu zpět , budou jí zapisovány vrhy až po uhrazení celé dlužné částky za provedené testace. Pokud by měla být použita chovatelsky zvířata převedená z majetku této chovatelské stanice na jiné majitele, budou smět vstoupit do chovu pouze vybavena genetickým profilem, i když se nejedná o nově bonitovaná zvířata.
 • 7. PK-DK- testace paternity vrhu „I“ dobrovolně na žádost spolumajitelky feny - prokázáni dva otcové vrhu. PP předány k vystavení , testace potvrdily nechtěné překrytí. Pes –otec nechtěného krytí – Roček z Jeřic byl vykastrován.
  Návrh na řešení situace, kdy dojde k nechtěnému krytí a chovatel spolupracuje jako v tomto případě:
  První případ nechtěného krytí řešit pouze pokáráním , druhý takový případ v pořadí - 5 let zastavení chovu na použité feně. Veškeré náklady včetně dopravného pro zástupce klubu na tyto testace hradí vždy chovatel, kterému se nechtěné krytí stalo.
 • 8.testace nařízené z ČMKU- ve více chovatelských stanicích . Řeší samostatně ČMKU v součinnosti s jimi oslovenými chovy.
 • 9. Členská schůze Chovatelské kolegium bylo seznámeno s rozhodnutím KRK svolat mimořádnou členskou schůzi- bere na vědomí. Návrh k výboru- připravit do této doby materiály pro očistu jména plemene v očích kynologické i laické veřejnosti.
 • 10. Testace DNA profilů chovných jedinců
  Návrh CHK výboru - všichni psi – samci , kteří mají být použiti po 1.9.2014 jsou povinni doložit DNA profil- nejpozději v okamžiku narození vrhu . Schváleno, byť se jedná o zvýšení nákladů , je to jasná deklarace snahy o čistotu chovu, ochrana majitele psa před zneužitím jména a původu psa. A´t již neúmyslným nebo úmyslným. Předáno výboru KPPPK k projednání.
  Prozatím testy dobrovolné na bonitacích Milovice a Hostouň – maximální účast. Lze využít i možnost testací prostřednictvím Genomie individuelně- KPPPK uzavřel smlouvu s Genomií, poskytuje nám klubovou slevu. Bližší Info HPCH. PCH vyvětlí zájemcům .
 • 11 .Placení dopravy zástupců klubu (Pch)na testace na základě stížnosti. Řády ČMKU neřeší věci kromě vlastních testací . Návrh k výboru – do změny potvrzené členskou schůzí je cestovné hrazeno klubem.
 • 12. Doporučení CHK všem chovatelům testovat všechna v chovu narozená štěňata, protože je může někdo v budoucnu nařknout z podhozu a nebude už možné nevinu prokázat.

Přítomni:
K.Beranová, K.Burešová, ing. Horáková, ing.Krčková (částečně) , Z.Machálková, J.Pöchmannová, J.Smahová
Omluveni: ing. Cvrčková,
Seznámeni a vyjádřili názor zahrnutý do CHK : ing. Böhmová.

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik