hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK konané dne 8.3.2014 v Újezdu nad Lesy


Za výbor přítomné: p. Beranová, Ing. Horáková, Ing. Bőhmová, p. Machálková, p. Šlegrová, p. Němcová, omluvena p. Vicherková
Za revizní komisi přítomna: p. Hamplová, omluveni p. Plocek, p. Šírová

Počet přítomných členů KPPPK 31

Program
1) Zahájení
2) schválení programu
3) volba návrhové komise
4) kontrola usnesení z minulé členské schůze
5) zpráva/y za uplynulé období
6) zpráva KRK
7) seznámení s akcemi 2014
8) plán akcí na rok 2015
9) rozpočet na rok 2014
10) členské příspěvky na rok 2015
11) agenda krycích listů + implementace do zápisního řádu
12) eliminace cykličnosti směrnice pro pomocný registr
13) různé
a) indexy výšky a délky psa
b) rozlišení modrá x lila
c) uznávací řízení
d) merle
14) diskuze
15) přečtení a schválení usnesení
16) závěr

Bod 1) Členská schůze byla zahájena v 11:30 a předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Bod 2) Nejprve proběhlo doplnění a schválení programu členské schůze.
Bod 3) Proběhla volba návrhové komise – jednohlasně schváleno (47 hlasů)
Zvolení do návrhové komise p. Bačová, MUDr. Barbora Jančeková, p. Hošek
Bod 4) Byla provedena kontrola zápisu členské schůze 26.1.2013 a nebyly shledány závady
Bod 5) Byly předneseny zprávy funkcionářů
Bod 6) Byla přednesena zpráva revizní komise
Bod 7) Seznámení s akceni 2014

Výstavy 2014
KV bez tit. - Radotín 22. 03. 2014 - ved. akce Beranová – rozhodčí Polgar
KV PK - Milovice 31. 05. 2014 – ved. akce Horáková - rozhodčí Bőhmová
SV PK - Hostouň 02. 08. 2014 – ved. akce Krčková – rozhdčí Kučera
SV PK - při EDS 24. 10. 2014 – ved. akce Machálková - rozhodčí Polgar
Po naší výstavě tam proběhne výstava ČSP, kteří se s námi podělí o náklady na sál.

Bod 8) Přednesen a schválen plán akcí na rok 2015

Výstavy 2015
KV bez tit. - Radotín 28. 03. 2015 - ved. akce Beranová – rozhodčí Šimek
KV PK - Milovice 06. 06. 2015 – ved. akce Horáková - rozhodčí Brotánková
SV PK - Hostouň 01. 08. 2015 – ved. akce Krčková – rozhdčí zatím neurčen

Termíny výstav a bonitací mohou být změněny v návaznosti na termíny MVP.

Bonitace vždy den po výstavě posuzuje paní Drožová, případně paní Bőhmová. Podzimní bonitace bude opět zajištěna dle potřeby v Brně.

V případě potřeby uspořádá klub mimořádnou bonitaci

Bod 9) schválen předběžný rozpočet na rok 2014
Plánované přijmy cca 70 tis, plánované výdaje cca 47 tis (bez započtení přijmů i výdajů z výstav, které by z principu neměly být ztrátové)

Bod 10) Členské příspěvky pro rok 2015 budou ponechány ve stejné výši jako dosud

Členům, kteří zaplatí po 31.12. předchozího roku a neuhradí správně celou částku včetně zápisního poplatku, bude jejich poplatek vrácen a budou na to písemně upozorněni.

Bod 11) agenda krycích listů + implementace do zápisního řádu - schváleno
Zápisní řád změny
IV. Krycí list 1. Pro plánované krytí chovné feny si majitel feny z webu KPPPK vytiskne krycí listy
VI. Vrh 5. Chovatel je povinen zažádat ČMKU o přidělení zápisových čísel prostřednictvím hlavního poradce chovu a to ve stáří 2 - 3 týdnů tiskopisem „Žádanka o zápisová čísla „ , který si vytiskne z webu KPPPK.

Bod 12) eliminace cykličnosti směrnice pro pomocný registr - schváleno
V případě kdy registr či jeho potomek nesplní podmínky výše uvedené, mohou být potomci 2 generace po registru (vnoučata jedince přijatého do pomocného registru) použita v chovu pouze za předpokladu splnění původních exteriérových a zdravotních parametrů platných pro jedince přijímané do pomocného registru avšak již bez dalších povinností či omezení.

Bod 13) b) rozlišení modrá x lila - schváleno
Testace na hnědou barvu vyloučí nebo potvrdí zbarvení u jedinců v barvě lila s pálením. Jedině psi s prokazatelnou přítomností dvojího genu pro hnědou barvu mohou být zapsaní jako lila s pálením. Jedině psi s prokazatelnou absencí dvojího genu pro hnědou barvu (jeden gen může být přítomen) mohou být zapsaní jako modrá s pálením.

Bod 13) a) indexy výšky a délky psa - schváleno
Výška v kohoutku k celkové délce psa – dle standardu 1:1 u psa a 1:1,05 u feny
U psa nad 1,15 vyřazující z chovu (18 cm pes KV na délku 21cm délky, 26cm pes na délku 30cm) 1,1 podmínečně chovný
U feny nad 1,25 vyřazujícíc z chovu (18 cm fena KV na délku 21cm délky, 24cm fena na délku 29cm) 1,15 podmínečně chovná

Výška v kohoutku k hloubce hrudníku – dle standardu by měl tvořit hrudník 50% pod 40% by neměl být připuštěn do chovu.

Bod 13) c) uznávací řízení – Klub udělal maximum a dodal všechny požadované materiály včetně certifikátu o zdraví. Velkým bonusem pro nás bylo, že máme dostatek psů testovaných na pately a byli jsme schopni sestavit požadované chovné linie. Komise FCI projednává standard, který byl přizpůsoben dle přesně dané šablony FCI. Zatím tento standard prošel standartní komisi a byl postoupen k jednání vědecké komisi. Pokud tou projde bude už zbývat pouze schválení na generálním zasedání FCI, které bude pravděpodobně koncem roku 2015.

Bod 13) d) merle
Dle cirkuláře FCI 4/12 nelze křížit merle s merle. U PK nebude povoleno křížení merle x merle – schváleno.
Netestovaný potomek, který má jednoho z rodičů v barvě merle nesmí být nikdy křížen s melre jedincem. - schváleno
U merle je přípustné modré oko nebo částečně modré oko tzv. cink, nebo střep. - schváleno

Bod 13) e) dle zákona členství nelze dědit – bude vypuštěno ze stanov – schváleno
Bod 13) f) oprava znění zápisního řádu dle řádu na ochranu zvířat – za 24 měsíců 3 vrhy (namísto za 2 roky 3 vrhy) – schváleno
Bod 13) g) datum příští členské schůze 18.4.2015 – schváleno

Bod 14) diskuze
a) výpisy vrhů – bude zveřejněno v ročence, která vyjde v létě 2014
b) stánek u EV – je potřeba jazykově vybavené dobrovolníky, kteří budou ochotni tam být zdarma čt-ne. Bude potřeba prezentovat typické jedince v barevných varietách – bylo povoleno 8 jedinců, měl by je vodit handler, aby si nikdo nepropagoval vlastní CHS.
c) návrh na povinné profily DNA z krve (plný počet markrů) k bonitacím od roku 2015 – schváleno, bude doplněno do řádů

Bod 15) Členská schůze schválila přednesené usnesení z členské schůze z 8.3.2014

Nedílnou součástí tohoto zápisu je i usnesení z členské schůze.

Zapsala Irena Němcová. Revidováno dle zvukového záznamu

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik