hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 26.1.2013 v Praze


Za výbor přítomné: p. Beranová, Ing. Horáková, Ing. Bőhmová, p. Machálková, Bc. Janková, Ing. Krčková, p. Vicherková
Za revizní komisi přítomni: p. Šírová, p. Hamplová, p. Amlerová

Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 47

Program
1) Zahájení schůze
2) Schválení programu
3) Volba komisí
4) Kontrola zápisu z minulé členské schůze
5) Zprávy členů výboru a komisí
6) Schválení zápisního řádu
7) Rozpočet klubu
8) Plán akcí na rok 2014
9) Výše členských příspěvků 2014
10) Představení kandidátů pro volbu do výboru KPPPK a RK
11) Volby kandidátů do výboru KPPPK a RK
12) Diskuze
a) směrnice
b) pately
c) registr
d) rozlišení barev - červená/žlutá
e) termín a místo ČS 2013
f) ostatní
13) Kontrola a schválení usnesení

Bod 1) Prezentace 11:30
Členská schůze byla zahájena v 11:50 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Bod 2) Nejprve proběhlo doplnění a schválení programu členské schůze.
Bod 3) Proběhla volba návrhové a mandátové komise - jednohlasně schváleno (47 hlasů)
Zvolení do návrhové komise - p. Šlégr Miloslav, p. Cmíral Jan, p. Hvězdová Andrea
Zvolení do mandátové komise p. Marková Kateřina, p. Hrabáková Petra, p. Rod Vlastimil
Bod 4) Byla provedena kontrola zápisu členské schůze 28.1.2012 a nebyly shledány závady
Bod 5) Byly předneseny zprávy funkcionářů a revizní komise
Bod 6) Schválení zápisního řádu v předloženém znění (47 hlasy)
Bod 7) Proběhlo hlasování předloženého rozpočtu KPPPK na rok 2014
Rozpočet byl schválen- 44 hlasy (3 lidé se zdrželi hlasování)
Byl předložen návrh na změnu bankovního domu –schváleno 47 hlasy
Bod 8) Přednesen a schválen plán akcí na rok 2014 – jednohlasně schválen (47 hlasy)a revidován plán akcí na rok 2013
Termíny výstav a bonitací mohou být změněny v návaznosti na termíny MVP.

Výstavy
KV bez tit. - Radotín 22.03.2014 - ved. akce Beranová – rozh. Polgar
KV PK - Milovice 31.05.2014 – ved. akce Horáková - rozh. Bőhmová
SV PK - Hostouň 02.08.2014 – ved. akce Krčková -
SV PK - při EDS 24.10.2014 – ved. akce Machálková - rozh. Polgar

Bonitace – rozhodčí Drožová Jaroslava
23.03.2014 - Radotín
01.06.2014 - Milovice
03.08.2014 - Hostouň

Bod 9) Návrh na snížení výše členských příspěvků pro rok 2014. Neschváleno. (41 hlasů pro ponechání stejné výše členských příspěvků, 6 hlasů proti)

Výše členských příspěvků na rok 2014 se splatností k 31.12.2013
stávající člen 500,-Kč
nový člen 600,-Kč
důchodce, nezletilí , studenti 300,-Kč
zahraniční člen včetně odběru zpravodaje 45,-Euro
zahraniční člen bez odběru zpravodaje 30,-Euro
vystavení krycího listu 200,-Kč
kontrola vrhu 200,-Kč

Bod 10) Navržení a představení kandidátů do výboru KPPPK a RK

Navržení kandidáti do výboru KPPPK a RK
Předseda – Kateřina Beranová
Místopředseda - Daniela Šlégrová
Jednatel – Irena Němcová
Hlavní poradce chovu - Ing. Zuzana Horáková
Webmaster - Ing. Miluše Bőhmová
Příprava zpravodaje – Zlatuše Vicherková
Bonitační referent - Zuzana Machálková
Člen RK - Simona Krečevová
Člen RK – Stanislav Plocek
Člen RK – Zuzana Šírová
Člen RK - Jarmila Hamplová
Člen RK – Jana Amlerová

Bod 11) Volby kandidátů do výboru KPPPK a RK

Zvolení kandidáti do výboru KPPPK
Předseda – Kateřina Beranová 43 hlasů
Místopředseda - Daniela Šlégrová 41 hlasů
Jednatel – Irena Němcová 43 hlasů
Hlavní poradce chovu - Ing. Zuzana Horáková 45 hlasů
Webmaster - Ing. Miluše Bőhmová 41 hlasů
Příprava zpravodaje – Zlatuše Vicherková 44 hlasů
Bonitační referent - Zuzana Machálková 45 hlasů

Zvolení kandidáti RK
Předseda – Stanislav Plocek 42 hlasů
Člen – Zuzana Šírová 38 hlasů
Člen - Jarmila Hamplová 28 hlasů

Poradci chovu na návrh HPCH zůstávají stejně jako v předchozím období Amlerová Jana, Beranová Kateřina, Ing. Bőhmová Miluše, Burešová Kamila, Ing. Cvrčková Věra, Hrušková Eva, Ing. Krčková Ivana, Machálková Zuzana, Pöchmannová Jitka a Smahová Jarmila.

Bod 12) Diskuze

Bod 12 a)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro chovatelskou administrativu. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (42 hlasů pro, 3 hlasy proti, 1 hlas se zdržel)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro chov v zahraničí. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (46 hlasy)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro chov nečlenů. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (46 hlasy)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro poradce chovu. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (46 hlasy)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro bonitace. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (42 hlasy)
Členské schůzi byla předložena směrnice upravující členství v KPPPK. Tato směrnice byla členskou základnou schválena. (42 hlasy)
Členské schůzi byla předložena směrnice pro chovatelskou administrativu. Tato směrnice byla členskou základnou schválena.

Při směrnici pro bonitace byla ČS seznámena s možností vyhotovování profilu DNA. ČS odsouhlasila, že se testy DNA budou provádět prozatím dobrovolně.

Bod 12 b) Při směrnici pro bonitace byly projednány pately a ČS rozhodla, že pro status chovný/podmínečně chovný nesmí být výsledek vyšetření patel horší než 2/2. Toto bude doplněno do podmínek chovnosti a oznámeno ČMKU.

Bod 12 c) Členské schůzi byl předložen návrh na uzavření registru. Tento návrh nebyl členskou schůzí schválen. (28 hlasů proti uzavření, 3 hlasy pro uzavření, 7 hlasů se zdrželo)

Bod 12 d) Rozlišení barev PK- červená/žlutá.
Členské schůzi byl předložen návrh na možnost potvrzení rozlišení barev PK- červená/žlutá dle výsledku testů DNA. Tento návrh byl členskou schůzí schválen. Bude-li tedy chovatel chtít zapsat štěně jako žluté, předloží genetický test štěněte pro locus A. Jedinci, kteří nemají alelu Ay (červená) mohou být zapsáni jako žlutí. Jedinci bez testu a jedinci s alelou Ay budou zapsáni jako červení. (39 hlasů pro, 1 hlas proti)

Doplněk dle zjistění na ČMKU: Prostřednictvím klubového zástupce je možné požádat o změnu zápisu barvy i u jedince dospělého a to na základě testu DNA za předpokladu, že dosud neměl potomky, případně i jedince s potomky za předpokladu, že plemenné knize budou vráceny k opravě i rodokmeny všech potomků.

Bod 12 e) Členská schůze schválila konání příští členské schůze 8.3.2014 v Restauraci Útes, Újezd nad Lesy.

Bod 12 f) OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO DISKUZE
1) Členská základna navrhla procesní postup vyřizování stížností RK. Po obdržení stížnosti RK v případě potřeby osloví protistranu s žádostí o vysvětlení a následně své vyjádření zašle doporučenou poštou stěžovateli + mailem protistraně a na vědomí výboru
2) Členská schůze byla informována o krycím listu a převodu březí feny Brusinky Edjami od pana Čárana do SR bez potřebné dokumentace. Členská schůze svým hlasováním potvrdila neplatnost krycích listů.
3) Členská schůze schválila zrušení zpravodaje ve stávající podobě a jeho vydávání ve formě ročenky.
4) ČS schvaluje návrh poradce chovu, že kontrola vrhu musí být provedena v místě ustájení feny
5) Členská schůze byla seznámena s vyloučením sl. Popkové z klubu pro doložení zfalšovaných dokumentů a potvrdila její vyloučení na dobu neurčitou.
6) Členská schůze byla informována o podání podnětu k VH ČMKU pro navrácení Velké národní ceny v podobě jak byla do 1.1.2013
7) Členská schůze byla seznámena s rozhodnutím pana Lišky nadále nepokračovat v účetnictví a proto rozhodla, že bude oslovena jiná účetní.
8) Dotaz na postup při bonitaci pokud pately nebude možné vyšetřit pro poúrazový stav. ČS rozhodla, že takovýto jedinec může být zbonitován pouze jako podmínečně chovný za předpokladu, že jeho stav (neposouditelnost patel) bude doložen veterinářem s atestací pro vyšetřování patel. V rodokmenu pak budou pately zapsány jako neposouditelné.
9) Dotaz na vydávání krycích listů pro jedince podmínečně chovné. Nakryje-li majitel jedince podmínečně chovného nebo jedincem podmínečně chovným bez souhlasu HPCH, nemusí mu být vydány rodokmeny na štěňata z tohoto spojení.

Členská základna dále navrhla nezveřejňovat na klubovém webu neúplné stížnosti.
Členská základna rozhodla o možnosti platby zahraničních účastníků až na výstavě nebo bonitaci KPPPK z důvodu vysokých poplatků banky do její změny.

Bod 13) Členská schůze schválila jednohlasně přednesené usnesení z členské schůze z 26.01.2013

Zapsala Ing. Ivana Krčková
Revidováno dle zvukového záznamu

POZNÁMKA: Před hlasováním byl přepočítáván stav přítomných členů z důvodu občasné absence kouřících členů

Nedílnou součástí tohoto zápisu je i usnesení z členské schůze.

Zapsala Ing. Ivana Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik