hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 28.1.2012 v Praze


Za výbor přítomné:
p. Beranová, Ing. Horáková, Ing. Bőhmová, p. Machálková, Bc. Janková, Ing. Krčková

Za revizní komisi přítomné: p. Šírová, p.Hamplová

Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 46

Program
1) Zahájení schůze
2) Schválení programu
3) Volba komisí
4) Zprávy členů výboru a komisí
5) Pokladní zpráva
6) Plán akcí na rok 2013
7) Výše členských příspěvků 2013
8) Doplnění výboru o zástupce zpravodaje
9) Klubové řády a dokumenty
10) Diskuze - pouze předem přihlášené příspěvky
11) Různé
12) Kontrola a schválení usnesení
13) Závěr

Bod 1) Členská schůze byla zahájena v 11 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Bod 2) Nejprve proběhlo doplnění a schválení programu členské schůze.
Bod 3) Dále proběhla volba návrhové a mandátové komise - jednohlasně schválen (46 hlasů)

Zvolení do návrhové komise: p. Pöchmannová, p. Tomaschko, p. Kopečková
Zvolení do mandátové komise: p. Rod, p. Cramer, p. Krečevová

Bod 4) Byly předneseny zprávy funkcionářů
1. zpráva předsedkyně klubu p. Beranové
2. zpráva jednatelky klubu ing. Krčkové
3. zpráva o stavu účetnictví a pokladny klubu p. Lišky
4. zpráva hlavního poradce chovu ing. Horákové
5. zpráva správce webu ing. Bőhmové
6. zpráva bonitační a výstavní referentky p. Machálkové
7. zpráva předsedkyně revizní komise p. Šírové
8. zpráva místopředsedkyně Bc. Jankové

Bod 5) Přednesen a schválen plán akcí na rok 2013 – jednohlasně schválen (46 hlasů)
Termíny výstav a bonitací mohou být změněny v návaznosti na termíny MVP.

výstavy
KV bez tit. - Radotín 30. 3. 2013
KV PK - Milovice 15. 6. 2013
SV PK - Hostouň 3. 8. 2013

Bonitace
31. 3.2013 - Radotín
16. 6.2013 - Milovice
3. 8.2013 - Hostouň

Bod 7) Členské příspěvky na rok 2013
Zahájeno projednáváním datumu splatnosti členského příspěvku na rok 2013 s termínem splatnosti 31.12.2012 – jednohlasně schválen (46 hlasů)
Byla projednávána výše příspěvků na rok 2013 pro českou členskou základnu – schváleno (43 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování )

Výše členských příspěvků na rok 2013
stávající člen 500,-Kč
nový člen 600,-Kč
důchodce, nezletilí , studenti 300,-Kč
zahraniční chov. včetně odběru zpravodaje 45,-Euro
zahraniční chov. bez odběru zpravodaje 30,-Euro
vystavení krycího listu 200,-Kč
kontrola vrhu 200,-Kč

Bod 8) Podán návrh na doplnění zástupce redakční rady.
Navržena paní Vicherková Zlatuše. – jednohlasně schválena (46 hlasů)

Bod 9) Členské schůzi byl předložen Kárný řád. Tento řád byl členskou základnou zamítnut.

Bod 10) Členské schůzi byl předložen návrh Stanov Klubu přátel psů pražských krysaříků.
Po jednotlivém probrání a úpravě veškerých bodů stanov byly stanovy schváleny.

Bod 11) Členské schůzi byl předložen Bonitační řád. Tento řád byl po úpravách členskou základnou schválen.

Bod 12) Členské schůzi byl předložen Volební řád. Tento řád byl členskou základnou schválen.

Bod 13) Členské schůzi byl předložen Jednací řád KPPPK. Tento řád byl členskou základnou schválen.

Bod 14) Všechny schválené řády budou překontrolovány a stylisticky upraveny. Stylistická úprava nesmí zasáhnout do významu předloženého textu.

Bod 15) Bylo uděleno Čestné členství KPPPK paní Emílii Kopečkové při příležitosti jejího významného životního jubilea.

Bod 16) Členská schůze schválila finanční dotaci na tvorbu filmového dokumentu ze Světové výstavy pražského krysaříka v Praze na Žofíně. Členská schůze rozhodla, že výši příspěvku na dokument určí výbor klubu, ale maximální výše bude 10 000,- Kč. Pouze za předpokladu, že Bc. Janková převede veškerá autorská práva k tomuto dokumentu na KPPPK.

Bod 17) Výbor KPPPK vypracuje písemně témata, která měla být v diskuzi a pro přílišnou délku schůze se na ně nedostalo. Tato témata budou zveřejněna ve zpravodaji a přednesena na příští členské schůzi.

Bod 18) Členská schůze schválila konání příští volební členské schůze v lednu 2013.

Bod 19) Členská schůze schválila přednesené usnesení z členské schůze z 28.1.2012

Zapsala Ing. Ivana Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik