hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 17.9.2011 v Brně

Přítomny: p. Beranová, ing. Bőhmová, ing. Horáková, p. Machálková, za RK: Hamplová
omluveni: Bc. Janková,ing.Krčková - doplnily svůj názor, reakce k projednanému zaslané po mailu zapracovány


p.Beranová - návrh na změny podmínek Šampiona ČMKU -pouze oznámení, přizpůsobujeme se nově zadávaným titulům Výbor bere na vědomí – bylo odsouhlaseno mailem

p.Beranová - Sjednocení označování štěňat, dohodnuto, že konečná verze pro schválení ČS vzejde z jednání chovatelského kolegia - změna podmínek zápisu. 5x Ano-zajistí ing.Horáková

p. Beranová - Změny v obsazení výstav rozhodčími. Na výstavy, kde delegovaní rozhodčí nepotvrdili delegačenku. Zajistí p.Machálková a p.Beranová - schváleno 4x Ano + Ing.Krčková má telefonicky potvrzenu delegačenku ing.Jančíka

p. Machálková - Podzimní bonitace v Mladé Boleslavi při nebo po Výstavě neuznaných 12.11. nebo v Praze Radotíně. Oznámení na web a do Zpravodaje. Bude zajištěna solo místnost. Organizační průběh bonitace bude změněn v zájmu většího klidu pro zvíře i majitele. Podmínky organizačních změn budou projednány s chovatelský kolegiem. Zajistí p.Machálková, ing.Horáková. Souhlas 5x Ano

p.Beranová - Světová výstava PK 2012 - organizačně zajišťují němečtí chovatelé z DPKK pod hlavičkou VK ve spolupráci s IAPK a KPPPK. KPPPK bude nápomocen s výběrem a oslovením rozhodčího, zajištěním akce na místě dostupném pro vystavovatele z CZ. Schváleno 5x Ano

p. Beranová - Veškeré propozice Klubem konaných výstav je nutno upravit a sjednotit podle výstavního řádu ČMKU - zajistí pořadatelé jednotlivých akcí - kontrolu provede p.Machálková

p. Beranová - Databáze - návrh na zaheslování databáze, či interních informací pouze pro členy Klubu je technicky složitý. Záznamy z kontrol vrhů budou pro příště doplněny formou číselného kódu - tabulku vypracuje p.Machálková, ing.Horáková

p. Beranová - Návrh na kontrolní RTG u zvířat, která měla při kontrole vrhu znatelnou fontanelu, a která dojdou k bonitaci. Neschváleno. 1xAno, 4x Ne Pokud bude mít zvíře RTG negativní a přesto bude hmatný šev, bude tento záznam uveden v databázi. 5x Ano

ing. Horáková - Evropská výstava v NL, výbor seznámen s průběhem. Účast byla na výzvu předsedy ČMKU, byla poslána žádost k P ČMKU o finanční příspěvek na reprezentaci národního plemene aby nebyl zatížen klubový rozpočet. Ta byla zamítnuta s odůvodněním, že se jedná o zájem klubu (viz. Zápis z P ČKMU). Ing.Horáková žádá výbor o příspěvek na částečnou úhradu nákladů ve výši 5000 Kč. Hlasování 4x ano, 1x zdrženo ( Horáková)

p. Beranová - Potřeba dotisku jazykových mutací propagačních letáků, cena bude upřesněna - schváleno 5x Ano CENA CCA 11-12 000,-

ing.Horáková - Databáze krycích listů, vzhledem k nutnosti zpřehlednění vydaných KL návrh na vypracování DATABÁZE KL na webu se vstupem pro PCH, kteří budou dopisovat vydané KL. Schváleno 5x Ano Vytvoření formuláře a cenu zjistí a zajistí ing.Böhmová, ing. Horáková dodá vzor.

Platnost starých KL končí k 31.12.2011. Od této doby vydané KL musí být na nových tiskopisech. Souhlas 5xAno

p. Beranová- p. Hrbková, vystoupila z Klubu na vlastní žádost, komise rozhodčích nedoporučuje připuštění k závěrečných zkouškám. Výbor bere na vědomí.

Ing.Horáková - Ošetření možnosti členství, respektive odmítnutí členství v KPPPK – nutno úpravou Stanov, budou předloženy návrhy č.s. Výbor souhlasí 5x Ano a bere na vědomí. Zajistí p.Beranová

Bc. Janková - informace o prezentaci ČMKU na EVP v Leuwardenu a účasti na zasedání Evropské sekce FCI, zavázány kontakty se zástupci mnoha evp. kynologických organizací, rozjednána propagace plemene (články apod.), info o postupu vzhledem k možnosti zápisu a výstav PK v Polsku, případné možnosti vystavování ve Švýcarsku. Výbor bere na vědomí

Bc. Janková – v návaznosti na diskuzi o vánočních dárcích členům (forma, počet, finance) připomíná existenci skladovaných již vyrobených dosud nevyužitých šátečků.Výbor navrhuje věnovat je vystavujícím jako pozornost při další výstavě( Hostouň)

p. Beranová - Při zápisu výsledků bonitací na web je nutno uvádět výsledek neovlivňující chovnost- tj. : Chovný(podmíněčně chovný)- pately nedoloženy - zajistí p. Machálková

ing.Horáková - Majitelé chovatelských stanic zprostředkující zápisy štěňat pro zahraniční členy Klubu (např.PK-DK) musí být členy Klubu 5x ANO

p. Beranová - Nový rozhodčí pro plemeno p. J. Drožová splnila aprobaci.

p.Beranová - Kárný řád. Návrh zpracovaný bude rozeslán k připomínkování členů výboru, pak vystaven na web k připomínkování členskou základnou.

Termín členské schůze - členská schůze bude svolána po zajištění místa a dojednání termínu - návrh listopad 4x Ne příliš brzy jsou ještě výstavy, nestihne se informovat členská základna, prosinec- 4x Ne- nevhodný před svátky, leden 2012 - 4x ANO ,ing .Krčková NE leden,Bc Janková návrh 21.n 28.1.2012, klub Rohlík

p.Beranová - Jak již bylo slavnostně oznámeno Dr. Širokým v Hostouni a zveřejněno na webu klubu, žádost o mezinárodní uznání plemene se všemi náležitostmi byla odeslána z ČMKU na FCI.

ing. Böhmová - žádost o souhlas s hospitacemi u dalších rozhodčích - výbor souhlasí 5xAno

Zápis zamítnutí spolupráce Klubu s firmou ZOO Paradiso - Zilvar - prošlo po mailu

p. Beranová - Návrh čestného členství pro p. Kopečkovou na ČS- souhlas 5xAno

p. Beranová - Návrhy na úpravy/opravy klubových řádů členy výboru pro předložení členům klubu před ČS- písemně do poloviny listopadu 4x Ano

Návrh přijetí jednacího řádu pro ČS Přesně podle regulí valné hromady ČMKU -souhlas 5x Ano, veškeré materiály k jednání budou vystaveny k připomínkování na webu KPPPK

ing. Horáková - Návrh na znovuzřízení moderované NK webu, kde by bylo možno avizovat veškeré akce spojené s PK (coursing, zájmová setkání..) Výbor souhlasí pouze za předpokladu vypracování striktních podmínek zveřejňování (ne proklikávací odkazy atp.) Vypracování podmínek zajistí ing.Horáková

Doplnění podmínek pro Klubového šampiona - nové tituly BOB a BOJ, bodové ohodnocení doplní na web ing.Böhmová

ing.Böhmová - potřeba oslovení dalších rozhodčích pro sezonu 2013 aby bylo možno neopakovat stejné posuzovatele. Výbor souhlasí 5x Ano, ovšem neovlivní konečné rozhodnutí, jež je na organizátorech výstav. Zahraničního rozhodčího by musel zaplatit Klub.

p. Hamplová seznamuje Výbor s výsledkem jednání s dlouhodobě nemocnou p.Šírovou, přebrala veškerou agendu a RK tedy opět pracuje.

p.Hamplová seznauje Výbor s pamětní plaketou jež vydává ČMKU , na kterou bude vybrán typický PK jako vzor pro rytbu. Vybere ing. Horáková ve spolupráci s p. Smahovou.Zapsala @ Ing. Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik