hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 8.5.2011 v Praze

Přítomny: p. Beranová, telefonicky ing. Bőhmová, p. Hrbková, ing. Horáková, ing. Krčková, p. Machálková, od bodu č. 16. Bc. Janková


1) Kontrola zápisu Výborové schůze dne 29.1.2011

• Smlouva s nečleny - rozhodnutí o definitivní verzi je pozdrženo do vytvoření směrodatného vzoru, který bude vytvořen ČMKU a ÚHOS, do té doby bude platná stávající směrnice Klubu.

• Tiskopisy z ČMKU pro výstavy registrů - nepředáno, nutno urychleně splnit - Bc. Janková

• materiály na ČMKU - splněno

• bonitační karty, kontrolní archy - splněno

• návrh Kárného řádu hotov - prvního připomínkování se ujme ing. Sýkorová, poté bude předložen právnickému posouzení, následovně pracovní verze předložena členům k připomínkování

• Zpravodaj, Klubový web. Pravidla pro inzerci - hotovo

2) Zápis z Chovatelského Kolegia - výbor bere na vědomí a schvaluje potřebná rozhodnutí ChK z 27.3.2011. Ing Krčková opakovaně nesouhlasí se způsobem potrestání p.Hrbkové, výbor svou většinou potvrzuje výrok chovatelského kolegia

3) Rozhodčí na výstavy r.2012 osloví p. Machálková + p.Beranová

4) Zpravodaj - Zpravodaj byl připraven včas i vinou pošty nedošly balíky zároveň - pro příště potřebný obnos na rozeslání bude převeden v předstihu, přichází v úvahu i rozesílání tiskárnou, možnosti zjistí p.Beranová, p.Hrbková.

5) Anglická verze bonitační karty - připraví se pro potřeby Klubu, stejný formát jako má CZ verze. Zajistí: p. Beranová, ing. Horáková

6) Japonsko: Japonští chovatelé odchovávají pod ČMKU, musí plnit naše podmínky. P. Keiko Kunimoto bude upozorněna na neslučitelnost chovu na UCI x FCI zvířatech - ing. Krčková zprostředkuje komunikaci, neboť p. Kunimoto chce chovat po FCI (ČMKU). Pokud bude fungovat druhý japonský klub, budeme akceptovat jeho činnost a zprostředkovávat vydávání PP pouze za předpokladu plnění podmínek bonitací a výstav. U zvířat zapojovaných do japonských chovů z ostatního zahraničí jako v případech zahraničního krytí - za splnění bonitace veterinární u majitele japonského pak bonitace klasické komisní

7) Rusko - byla navázána komunikace s oběma ruskými skupinami. Tlumočení oficiálních materiálů pro druhou skupinu ruských chovatelů se ujal p. Ovchinikov

8) Stížnosti - Stížnost ing. Horákové, Mgr. Špundové i p. Beranové měla být prvotně adresována Výboru Klubu. Revizní komise má možnost přezkoumat až podanou stížnost na konkrétní pochybení Klubového orgánu. tj. v případě stížnosti Mgr. Špundové na p. Hrbkovou způsob potrestání za přečin chovatelským kolegiem, v případě stížnosti ing.Horákové nečinnost výboru v dané záležitosti, atp.

9) Pes Fleur de Santé působící na Slovensku se nezúčastnil žádné z bonitací - tedy neprošel naším (českým) pomocným registrem a jedná se o jedince přijatého ze psů bez PP v jiné plemenné knize.

10) VDH i VK bude upozorněno na nevhodnost zapojování jedinců bez PP do Pomocného registru bez následné kontroly dědičnosti. Otázka uznávání chovnosti potomků z těchto spojení pro nás - prozatím zůstávají shodné podmínky jako pro ostatní krytí ze zahraničí - jedinec ze zahraničí musí splnit bonitaci (v případě země, která provádí komisní bonitace klasickou, u ostatních veterinární). Zajistí ing. Horáková,p. Beranová

11) Dánská žádost o možnost předvedení registrů při výstavě a bonitaci v Řásné. Vzhledem k vzdálenosti žadatelů se vyhovuje, pouze za předpokladu, že majitelé doloží předem výsledky patel a zubní vzorec k rukám HPCH

12) Doporučení Rady plemenných knih - zasílat PP psů k přeregistraci hromadně. Výbor souhlasí od příští bonitace zajistí Z. Machálková - pouze u psů, kteří budou mít splněny všechny podmínky chovnosti, ostatní majitelé psů pošlou PP p.Machálkové po doplnění záznamů (pately, výstava)

13) Výbor považuje za prokázané odchovávání štěňat bez PP p. Volfovou. P. Volfová bude upozorněna na neslučitelnost s řády ČMKU. Budou upozorněny i Kluby jejích ostatních odchovávaných plemen. Při zachycení opakované činnosti bude vyloučena bez prodlení z KPPPK. Dopis p. Volfové vypracuje ing.Horáková, oficiálně odešle ing. Krčková.

14) Budou dotisky propagačních letáků pro potřeby Klubu na propagaci. Zajistí p.Beranová

15) Výbor byl seznámen p.Beranovou s vypracovaným výkladem standardu. Po dokončení grafické stránky bude předáván rozhodčím, kteří o něj již požádali a zároveň zveřejněn na Klubovém webu.

16) HPCH předkládá svoji stížnost původně adresovanou RK: stížnost na dezinformační a štvavou kampaň soukromého webu sl.Popkové. Navrhuje distancování se od informací zveřejňovaných na Krysaříkovu. Nesouhlasí s propojenim linkem na web, který spojuje jméno klubu s odchovy bez PP psů, hanlivě označuje členy výboru i chovatelského kolegia, odsuzuje a zkresleně informuje o jednáních a událostech - uvádí zmatečné informace a cíleně upravované výroky v neprospěch chovatelů i dobrého jména klubu a zároveň se snaží být s Klubovým webem propojen. Výbor souhlasí.

17) Jednatelka ing.Krčková osloví p. Hvězdu aby vysvětlil svá obvinění členek výboru a výroky uvedené na výše uvedeném webu osobně na dalším výboru.

18) Ing . Krčková nesouhlasí s prezentací článku Pomluva na Klubovém webu. Požaduje odstranění z důvodů nutnosti loajality Klubového webu. Autorka p.Hrbková oponuje neadresností příspěvku. Hlasování 4: 3 - zůstává.

19) Sl. Weinehall požádala výbor o možnost prezentace - oznámila otevření registru ve Švédsku pro psy - samce bez PP. Výbor s hromadným náběrem bez přítomnosti českého rozhodčího s aprobací na plemeno nesouhlasí a upozorňuje na podporu chovů bez PP v CZ tímto způsobem náběru. K potomkům těchto náběrů se bude Klub chovat stejně jako v bodu 6.

20) Souhlas s otevřením švédského registru 6 x NE, 1x ZDRŽENO

21) Následná diskuze přinesla návrh švédské straně: Vybrané TOP jedince z plánovaného náběru předvést na řádné bonitaci v CZ, trvat na kontrole dědičnosti. Je to ve prospěch plemene.

22) Zhodnocení světové výstavy 8.5.2011: Bc. Janková si je vědoma závážných pochybení oproti výstavnímu řádu zaviněných zjevně nezkušeností pořadatelů výstavy určených pro práci v kruhu. Za celkové zajištění a vyznění výstavy bylo výborem jednohlasně vyjádřeno blahopřání. Pro běžného návštěvníka byla velmi příjemná.Použité zkratky: VDH - národní organizace Německa (člen FCI), VK - klub pod kterým se chová oficelně PK v Německu, ÚHOS - úřad pro hospodářskou soutěžZapsala @ Ing. Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik