hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z chovatelského kolegia ze dne 27.3.2011 v Praze Radotíně

Přítomni: Amlerová, Beranová, Böhmová, Burešová, Horáková, Krčková, Lomák, Machálková, Pöchmannová, Smahová
omluveni: Cvrčková, Hrušková, Kovandová


1. HPCH seznámila s průběžnými výsledky zhodnocení registrů z let 1998-2007. Registry přinesly pouze částečně slibované osvěžení krve, respektive pouze z některých chovů přinesly výsledky schopné zahrnutí do potřebného sumáře populace PK. Jmenovitě byly probrány jednotliví nabíraní jedinci a počet jejich potomků zapojených zpětně do chovu. Po zpracování dalších podrobností bude přehled zveřejněn na Klubovém webu i ve Zpravodaji. Zpracuje ing.Horáková

2. PCH se shodli na zachování přísných podmínek pro náběr registrů. Ke schválení výborem vzešlo: Chovatel, který má v úmyslu přivést psa do registru bude předkládat alespoň rámcový chovatelský plán. V případě, kdy registr rodič nesplní podmínky dané naším Klubem, jeho potomci budou Klubem považováni za registry. Pro jejich použití v chovu na ně přechází povinnost předvést potomky. Dále se PCH rozhodli, že povinnost registrů bude splněna předvedením minimálně 3 potomků k bonitaci. Pokud bude ve vrhu po reg. jedinci pouze jedno zvíře, bude požadováno předvedení potomků z následujících vrhů. Při nesplnění nebude vydán KL na vrh následující vrh po narození 3 potomků doživších 12 měs věku. Požadavek CHK se opírá o povinnost a právo CHK daného našimi řády: CHK má právo omezit chovnost i chovného jedince, popřípadě trvat na jeho nepoužívání v další plemenitbě.

3. Klub má povinnost danou ČMKU zprostředkovávat zapisování vrhů nečlenů našeho Klubu, za podmínek určených Klubem. Poskytování této služby je zpoplatněno dvojnásobnými poplatky za veškeré úkony pro nečlena Klubu. Nečlen má povinnost provést test paternity u narozených štěňat, která chce nechat zapsat prostřednictvím našeho Klubu. Postup smluvního jednání: nečlen směřuje svou žádost o KL prostřednictvím PCH k HPCH, sepsání smlouvy o zprostředkování, smlouva je k dispozici u HPCH. Při narození štěňat a kontrole vrhu musí předložit chovatel veškeré stvrzenky o platbách, pokud nebude splněna kterákoliv podmínka, budou materiály pro zapsání vrhu deponovány u HPCH do kompletace. Pokud krytí proběhne v době členství a vrh spadá již do období neobnoveného členství bude vrh považován jako vrh nečlena a zpoplatněn i registrován jako vrh nečlena.

4. Projednání žádosti o krytí feny Elsa z Pískovcového lomu, nabyvatelky této feny p. Eriksson, Švédsko.. Na žádost o povolení krytí feny po matce, která nesplnila podmínky registru se CHK jednohlasně shodlo o nepovolení tohoto krytí. Žadatelce odpoví ing.Horáková
K výboru: CHK schválilo, že potomkům z podobných spojení (F2 generace po registru, který nesplnil alespoň základní kontrolu dědičnosti - kontrola vrhu, bonitace) nebude uznávána naším Klubem chovnost. Náš Klub bude uznávat podmínky uchovnění stejné nebo přísnější než jsou naše. Pro jedince ze zemí, kde jsou prováděny bonitace nebudeme uznávat chovnost jedinců s veterinární bonitací, ale pouze s plnohodnotnou bonitací komisní. V zemích, kde se nekonají bonitace budeme nadále uznávat veterinární bonitace. Takto bonitovaný jedinec nemá a nebude mít bonitační kód v databázi - pouze záznam CHOVNÝ.

Ing. Krčková zajistí komunikaci se skupinou japonských chovatelů, kteří chtějí stejnou formou spolupracovat na bázi druhého japonského klubu.

Projednání případu, kdy v Japonsku pes nesplňuje naše podmínky chovnosti. Pokud se vyskytne spojení jedná se pro nás, coby zem zapisující vrh o zahraniční krytí (švédský pes bez splněných podmínek x japonská fena ). Platí stejné podmínky jako pro naše chovatele, kteří chtějí nakrýt zahraničním psem. Budou zapsáni potomci pouze pokud si jedinec z jiného (zde švédského) chovu splní podmínku bonitace a výstavy.

5. Návrh HPCH: Sledovat povinně patelly u všech do chovu zařazovaných zvířat. CHK se jednohlasně shodlo na podmínkách: S platností od 27.3.2011 musí mít každý bonitovaný jedinec atest od akreditovaného veterinárního pracoviště o stavu patel daného jedince, pořízený ve věku ne nižším 12 měsíců. Výsledek neovlivňuje chovnost, pouze je povinný k doložení. Platné od bonitace v Řásné.

6. Seznámení s oficiálním dopisem skupiny 23 ruských chovatelů PK, předaným p.Galinou Nekipelovou s žádostí o spolupráci. HPCH vyjádří poděkování za vstřícnost. CHK bylo seznámeno s existencí dvou skupin chovatelů PK v Rusku, s oběma skupinami byl navázán kontakt. Druhá skupina chovatelů není v tak úzkém kontaktu, i když byly jejich dotazy zodpovězeny.

7. Žádost o posouzení a vyjádření krytí proběhlého v Rusku: inbreeding 14%, rodič s vadou chrupu. CHK se shodlo na odpovědi: Toto úzké příbuzenské spojení dvou zvířat s vadami odporuje zásadám chovu FCI. Inbreeding lze použít pouze v odůvodněných případech a u zvířat s minimem vad. Odpoví ing.Horáková

8. vrh K Spero Meliora - přizvána p. Hrbková k podání vysvětlení proč nenechala vystavit PP zapsanému psu z tohoto vrhu a byl označen za uhynulého. Ing Krčková přečetla stížnost Mgr.Špundové směřovanou k revizní komisi. K osobnímu sporu p. Hrbkové a Mgr.Špundové se CHK nebude vyjadřovat. Po podání vysvětlení p. Hrbkové se CHK poměrem hlasů 9: 1 shodlo na návrhu trestu pro p.Hrbkovou za porušení povinnosti vystavit PP každému zapsanému štěněti, které se dožije věku vydání PP: Napomenutí a povinnost střídání minimálně 4 PCH na dobu 5 let při kontrolách vrhů v této ch.st.

HPCH připomíná, že u nestandardních štěňat je možno vydat PP s přetiskem nestandard.

9. CHK bylo seznámeno s důvody HPCH pro odvolání Mgr.Špundové z postu PCH.

10. Od příští bonitace bude k dispozici odzkoušená pomůcka z bonitace v Radotíně - kartička se zubním vzorcem

11. HPCH upozorňuje na podmínku případných odpovědí na mailové řešení akutních chovatelských otázek. Při těchto řešeních vyžaduje pouze odpověď a názor oslovených, nikoliv jejich osobní mailové diskuze.. Diskuzi si vyhrazuje k danému tématu připustit pouze v okamžiku zásadní neshody všech zúčastněných. Zároveň žádá aby do debaty nebyli zapojováni další neoslovení členové i nečlenové Klubu.

12.Plemenná kniha poskytne pro případné nové registry vždy pouze dva posudkové listy na výstavy. Oba originály. Originály převzala Bc.Janková, 2 ks poslala po sl.Popkové na Radotínskou výstavu. Vzhledem k tomu, že fakt o originálech nebyl sdělen zavčasu p.Smahové, která dostala posudky bez upozornění, použila oba listy na jednu výstavu, jeden originál bude znehodnocen a odevzdán zpět na ČMKU. Zbytek originálů prázdných posudků předá Bc.Janková ing.Horákové

13. CHK bylo seznámeno s materiály, které jsou odesílány s průvodními dopisy z ČMKU na členské subjekty FCI.

14. CHK bylo seznámeno se získáním plemenné knihy od r.1994, informace budou zahrnuty do databáze Zajistí p.Sianto a ing.Bőhmová.

15. Oběh protokolů o kontrole vrhu: 1x chovatel, 1x PCH, 1x HPCH

16. P. Amlerová má číslo PCH razítka 13., razítko bude vyrobeno a předáno. Zajišťuje p.Beranová

17. ing. Krčková upozornila na již delší dobu nefunkční odkaz na Světovou výstavu PK. Ing.Bőhmová vyjádřila nespokojenost, že ji nikdo po tuto dobu nebyl schopen na skutečnost upozornit. Výzva všem: Pokud kdokoliv nalezne na klubovém webu chybu, nefunkční part apod. Nechť neprodleně upozorní správkyni webu.

18. Vzhledem k tomu, že na Foru, které je přímo propojeno s Klubovým webem se objevují leckdy kuriozní a zavádějící názory bude před vstupem na Forum z Klubového webu umístěno upozornění, že toto fórum nevyjadřuje odborné názory, jedná se o diskuzní prostor pro milovníky PK i laiky. Zajistí ing. Bőhmová

Zapsala @ Ing. Zuzana Horáková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik