hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 29.1.2011 v Praze

Přítomny: Ing. Horáková, pí. Machálková, pí. Beranová, Ing. Bőhmová, pí.Hrbková, Bc. Janková, Ing.Krčková
Za RK přítomna p. Amlerová


1. Bc. Janková byla pověřena návrhem smlouvy o používání fotodokumentace pro účely KPPPK. Zodpovídá Bc. Janková do termínu 28.2.2011

2. HPCH Ing. Horáková předložila návrh smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KPPPK. Bude vytvořen manuál pravidel chovu pro nečleny KPPPK. Za administrativu s nečleny KPPPK bude zodpovědná HPCH ing. Horáková. Zodpovídá Ing. Horáková do termínu 28.2.2011

3. Ing. Bőhmová oznámila nutnost změny webhostingu pro jeho nefunkčnost. V nejkratší době proveden výběr nového webhostingu dle kvality a ceny. Zodpovídá Ing. Bőhmová do termínu 28.2.2011

4. Ing. Bőhmová podala návrh na postupnou změnu grafiky webu – úprava jazykové mutace FR, NJ a jejich zestručnění. Zodpovídá Ing. Bőhmová do termínu 30.7.2011

5. Výbor byl upozorněn na shodná jména štěňat při opakování abecedy u odchovů v CHS. Upozorňujeme, že při opakování abecedy nesmí být použito stejných jmen.

6. Ing. Krčková byla pověřena zažádáním o originál formuláře na hodnocení psa v návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl.XI, bod .1- Pomocný registr. Zodpovídá Ing. Krčková do termínu 28.2.2011.

7. Přípravou bonitačních karet byla pověřena paní Machálková z pozice své funkce bonitačního a výstavního referenta. Bonitační karta bude dopracována p. Machálkovou a HPCH Ing. Horákovou a předána k tisku.

8. HPCH předložila doplněný protokol o kontrole vrhů.

9. Opětovně připomenuto předvedení potomků pomocného registru. Je nutné předvedení všech živých potomků. V případě úmrtí potomků je nutné tento stav doložit protokolem o úmrtí ze SVÚ. Za předvedení jedinců zodpovídá chovatel a klubu nepřísluší řešení vztahů chovatel - majitel.

10. Paní Beranová oznámila změnu času zahájení KV Radotín 2011. KV Radotín 2011 bude zahájena ve 14.00 hodin. Přejímka psů je přesunuta na 12.30 hodin. Jako první proběhne soutěž Dítě a pes. Dále proběhne výstava dle programu.

11. Ing. Horáková informovala o přípravě KV Řásná 2011. Sponzor této výstavy si žádá své výhradní zastoupení.

12. Bc. Janková podala podrobné informace k přípravě 1. Světové výstavě pražského krysaříka. Výstava proběhne 8. 5. 2011 v Praze v paláci Žofín Slovanský ostrov. Rozhodčím bude p.Tibor Havelka.

13. Byl změněn původní termín a rozhodčí 1. Světové výstavy pražského krysaříka. Tímto došlo ke změně v rozhodnutí členské schůze z 27.11.2010 na zodpovědnost Bc. Jankové.

14. HPCH Ing. Horáková přidělila razítko KPPPK paní Machálkové. Razítko nemá žádné pořadové číslo.

15. HPCH Ing. Horáková oznámila jmenování p. Pöchmanové poradcem chovu. Při kontrolách vrhů paní Pöchmanovou bude přítomná HPCH nebo paní Kopečková a to do odvolání.

16. Výbor hlasováním uvolnil 2000,-kč na úpravu databáze, aby bylo umožněno vkládat rozpisy bonitačních kódů, vepsat délku srsti, úmrtí atd.

17. HPCH Ing. Horáková a Bc. Janková podaly podklad pro řešení dopisu švédského klubu KRK.

18. HPCH Ing. Horáková žádá o důrazný protest proti uvádění nesprávné kohoutkové výšky PK v podkladech ČMKU. Dále žádá o okamžitou reakci na otevření pomocného registru SKK a RKF. Zodpovídá p. Beranová a Ing. Horáková do termínu 28.2.2010.

19. Ing. Horáková a p.Beranová požádají ČMKU o vyjádří k otevření pomocného registru SKK a RKF. Výsledek tohoto jednání a případná doporučení budou zaslány SKK a RKF. Zodpovídá Ing. Horáková do termínu 28.2.2011.

20. HPCH Ing. Horáková podala návrhy na opravu chyb vzniklých zřejmě přepisem standardu o horní hranice výšky, která není uvedena ve vadách (nedostatcích) a návrh na odstranění barvy červená s pálením změnou na červená.

21. Byla otevřená otázka řešení odchovů bez PP. Úkolem výboru je vytvoření návrhu kárného řádu. Termín do další členské schůze.

22. Bc. Janková žádá o průběžné zasílání kopií komunikace klubu s ČMKU. Neschváleno.

23. Výbor odhlasoval, že neodkladné záležitosti mohou být projednávány mailovou komunikací.

24. Paní Hrbková oznámila složení redakční rady. Redakční rada bude pracovat ve složení p. Hrbková, p. Králová, p. Fialová.

25. Sazba a tisk zpravodaje KPPPK bude zadáván spolupracující tiskárně Color studiu Žamberk.

26. Pro uznání slevy na cenu členských poplatků (důchodci, invalidní důchodci, studenti) je potřeba doložit příslušné doklady. (potvrzení o studiu, vzniku důchodu atd.) Podklady je nutné zaslat jednatelce klubu Ing. Krčkové.

27. Na návrh Ing. Krčkové bylo odsouhlaseno navýšení ceny cestovného za km z původních 2,- Kč na 3,- Kč na dojezd na schůze výboru a ostatní akce KPPPK. Nadále zůstává v platnosti, že při účasti na akci (jako vystavovatel, účast na bonitaci atd.) se cestovné nehradí.

28. Ing. Bőhmová předložila návrh na sjednocení klubových mailových adres po přesunu na nový webhosting.

29. Budou zveřejněna pravidla pro podávání inzerce a dotazů na klubové webstránky. Zodpovídá Ing. Bőhmová a pan Rod do termínu 28.2.2011

30. Bc. Janková zažádá o výpis narozených vrhů SKK. Termín 28.2.2011

31. HPCH Ing. Horáková požádá o seznam (bez kontaktních adres) exportů na ČMKU. Termín 28.2.2011

32. Bonitační a výstavní referent p. Machálková přebírá do své kompetence seznam krycích psů.

Zapsala @ Ing. Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik