hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 28.2.2009

Přítomny: sl. Janková, pí. Horáková, pí. Šírová, pí. Beranová, pí Krčková, pí. Bőhmová, za RK pí. Šírová
Omluveny: pí. Hrušková, pí.Hrbková


1. Byla podána žádost na možnost sídla klubu na adrese ČMKU. V současné době čekáme na vyjádření ČMKU.

2. Bude vydána samostatná brožura klubových normativů (řád, standard, stanovy). Za grafiku zodpovídá Ing. Miluše Bőhmová.

3. Výbor schválil proplácení cestovních náhrad. Na akce výboru KPPPK bude delegovanému členovi propláceno 2 Kč. za km. Neplatí pro případ akce, kde bude prezentovat své zvíře. Zodpovídá pokladní klubu.

4. Výbor schválil formulář "Přihláška k bonitaci". Podmínkou přijetí psa/feny na bonitaci bude podání tohoto formuláře (viz sekce "ke stažení") . Psi/ feny budou přijímáni k bonitaci do předem stanovené uzávěrky a dle došlého pořadí. V případě kapacitně překračujícího počtu psů/fen je možnost přesunu na následující bonitaci.

5. Výbor odsouhlasil doplnění kalendáře klubových akcí o bonitaci při SV PK 1.8.09 v Hostouni.

6. Výbor schválil podmínky pro udělování titulu Klubový šampion KPPPK s okamžitou platností.

7. Bonitační a výstavní referent bude delegovat rozhodčí na DUOBRNO 2010 do 31.03.09. Zodpovídá p. Hrušková.

8. Výbor schválil neuvádění formální adresy sídla klubu ve zpravodaji.Distribuce zpravodaje prozatím zůstává nezměněna. Seznam členů klubu zasílá pouze jednatel a z důvodu pozdějšího doslání (ztráty, přistupující členové) bude cca. 50 čísel nad počet u jednatelky klubu. Nutnost prověření zasílání povinných výtisků. zodpovídá Ing. Krčková

9. Byla podána stížnost zahraničních členů KPPPK na výši členských příspěvků na rok 2009. Vyjádření – o ceně rozhodla členská schůze 19.01.2008. Platba cizinců nečlenů klubu na bonitaci zůstává nadále navýšena o 100% ceny.

10. Výbor neschválil zakoupení kynologického překladového slovníku.

11. Výbor schválil pořízení loga klubu. Jeden návrh hotov. Návrh má Bc.Janková. Druhý návrh rozpracován má Ing. Miluše Bőhmová.

12. Importovaní jedinci pro chov v ČR musí splňovat podmínky dané chovatelským řádem KPPPK. (výstava, bonitace)

13. Psi/ feny splňující podmínky výběrového chovu mohou zažádat o zápis do PP u HPCH. Označení výběrový chov se týká vždy jen daného chovného jedince. Ne však automaticky jeho potomků.

14. Výbor byl seznámen s probíhající výstavbou databáze PK. Databáze bude spuštěna a doplňována za provozu. Z technických důvodů bude doplňována od nejstarších jedinců.

15. Výboru byla přednesena zpráva o Klubové výstavě v Radotíně 29.03.09

16. Výbor upozorňuje na nutnost dodržování předpisů a povinností, které byly odsouhlaseny členskou schůzí. Člen musí být připraven zdokladovat zaplacené členství na daný rok při všech klubových akcí ( bonitace, výstav, kontrola vrhu). V případě,že toto nedodrží bude následovat finanční sankce na dané akci.

17. Výbor schválil předání klubových razítek poradcům chovu oproti podpisu.

18. Vzhledem k výskytu parvovirózy v chovu PK. HPCH doporučuje obezřetnost při stycích mezi jednotlivými CHS.

19. Bc. Janková předala doručenou klubovou poštu od p. Amlerové.

20. Výbor rozhodl o prověření adresy pro zasílání klubových výpisů. Zodpovídá p.Šírová a p. Rousková

21. Pořadatel Word dog show 2009 zamítl žádost o účast PK na této výstavě.

22. Výpis plemenné knihy o narozených štěňatech za rok 2008 byl předám redakci zpravodaje, ihned po obdržení z plemenné knihy. Pravděpodobně z kapacitních důvodů nebyl do zpravodaje 3/2008 zařazen.

Zapsala @ Ivana Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik