hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Usnesení z členské schůze 18.2.2006


Návrhová komise ve složení
Kateřina Beranová, Helena Janková, Zuzana Machálková
byla členskou schůzí jednohlasně schválena.

Členská schůze bere na vědomí:


To že schůzi zahájil v zastoupení MVDr.Ohlídala ing.Šturma.
Pověření ing.Horákové vedením členské schůze.
Seznámení členů s programem schůze.
Přítomnost 43 členů, dle prezenční listiny.
Návrh standardu plemene.
Návrh stanov přednesených ing.Šturmou.
Pokladní zprávu p.Amlerové k 31.12.2005: hotovost 13 555,90Kč, na účtu 34 506,43Kč
Zprávu hlavní poradkyně chovu p.Kopečkové.
Zprávu o činnosti KRK ing.Šturmy.
Návrh a schválení kárného řádu.
Zprávu redakční rady zpravodaje p.Hrbkové.

Členská schůze schvaluje


Pokladní zprávu schválilo 27 členů, proti 0, zdrželi se 4 členové.
Kárný řád: pro 22 členů, proti 5 členů, zdrželi se 2 členové.
Aby pan ing.Dostál vybral ze dvou navrhovaných variant standartu PK pro FCI: pro 24 členů, proti 0, zdrželo se 7 členů.
Plán klubových akcí na letošní rok, který přednesla sl.Janková.

Členská schůze ukládá


Zapracovat do stanov připomínky členů .
Návrh na doplnění o dva místopředsedy.
Bod 2 a) doplnit "Zvyšováním nároků na kvalitu a zdraví chovaných zvířat".
Bod 6.4.doplnit "KRK má právo svolávat členskou schůzi".
Bod 6.4.doplnit "Žádný ze členů KRK nesmí být v příbuzenském vztahu ani osobou blízkou někoho z výboru klubu KPPPK.
Způsob odvolání člena výboru v případě, že nevykonává svou funkci.
Bod 6.6. návrh na zrušení funkce imprimatur.
Návrh na dvouleté volební období: pro 17 členů.
Návrh na čtyřleté volební období: pro 15 členů.
Bod 6.3. do výboru klubu volí členská schůze minimálně dva náhradníky, stejně tak do všech komisí.
Bod 8. "tím pozbývá platnost dosud platný organizační řád".

Do 30.5.2006 mohou členové zaslat připomínky na cernaz@atlas.cz
Přiložit návrhy kárného řádu, chovatelského řádu, standardu, bonitačního řádu a stanovy KPPPK ke zpravodaji, který vyjde začátkem dubna.
Zpracovat ekonomickou směrnici, která je nedílnou součástí stanov KPPPK.
Do zpravodaje přiložit pokladní zprávu.
Do zpravodaje zařadit jmenný seznam s členskými čísly.
Umístit na internet zprávu HPCH o stavu odchovů PK.
Bonitační řád
bod 5. upřesnit způsob identifikace předvedeného jedince
bod 9.zpřísnit bonitaci pro jedince do registru podle indexů.
Paní Kopečková projedná s ing.Dostálem další barevné varianty PK, jestliže nebude mít námitky, budou zapracovány do standardu PK, pokud ano bude platit stávající návrh.
Výboru svolat členskou (volební) schůzi. Na podzim roku 2006.

Usnesení bylo přečteno a schváleno všemi přítomnými členy a nabývá platnosti 18.2.2006.

Podepsány: Kateřina Beranová, Helena Janková, Zuzana Machálková    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik