hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 27.3.2010 v Praze


Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny 33

Program

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
5. Zprávy funkcionářů
6. Členské příspěvky na rok 2011
7. Plán akcí na rok 2010 a 2011
8. Různé
9. Diskuze
10. Kontrola a schválení usnesení
11.Závěr

Bod 1)
Zahájení členské schůze v 17 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.

Bod 2)
Nejprve proběhla volba návrhové komise
Navrhováni: p. Zuzana Machálková, MVDr. Evžen Lomák, MUDr. Barbora Koudelková
Volba komise - pro 33, proti 0, zdržel se hlasování 0

Bod 3)
Proběhlo schválení programu schůze
Volba: pro 33, proti 0, zdržel se hlasování 0

Bod 4)
Proběhla kontrola usnesení z minulé členské schůze
Nebylo shledáno žádné neplnění.

Bod 5)
Byly předneseny zprávy funkcionářů - zprávy budou přístupné na webových stránkách KPPPK
zpráva HPCH ing. Zuzany Horákové
zpráva správce webu Ing. Bőhmové.
zpráva jednatelky klubu Ing. Ivany Krčkové
zpráva předsedkyně klubu p. Kateřiny Beranové
zpráva předsedkyně revizní komise p. Zuzany Šírové

Bod 6) Členské příspěvky na rok 2011
Zahájeno projednávání datumu splatnosti členského příspěvku na r. 2011.
Zahraniční členové KPPPK nesouhlasí s vysokou cenou členských poplatků.
Byly podány dva návrhy
návrh na snížení členských poplatků na 25 Euro, ale bez zasílání zpravodaje KPPPK
Schváleno hlasováním: pro 15, proti 10, zdržel se hlasování 1
návrh ponechat původní výši poplatku 40 Euro, pro toho kdo chce zpravodaj KPPPK zasílat.

Byla projednávána výše příspěvků na rok 2011 pro českou členskou základnu.
Na základě hlasování zůstávají členské příspěvky v původní výši.
Schváleno hlasováním: pro 26, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zpravodaj 3/10 bude rozeslán členské základně do konce roku 2010. V tomto čísle bude zveřejněn termín platby členských příspěvků,který určí výbor KPPPK, pro rok 2011.
Schváleno hlasováním: pro 24, proti 0, zdržel se hlasování 2

Bod 7)
Přednesen plán akcí na rok 2010 předběžně byl schválen plán akcí pro rok 2011
KV PK Radotín 26.3.2011
KV PK Milovice 11.6.2011
SV PK Hostouň 6.8.2011

Bod 8) Různé
1. Oznámeno odvolání pokladní p. Rouskové . Členská schůze dala na základě doporučení výboru důvěru panu Liškovi.
Schváleno hlasováním pro 33 proti 0 zdržel se hlasování 0

2.Projednáno odstoupení původní zvolené redakční rady KPPPK . Výbor oslovil členy klubu o pomoc při tvorbě zpravodaje. Výbor pověřil nového člena Zpravodaje, tím se stal pan Lukáš Taneček, který bude spolupracovat spolu se slečnou Terezou Fialovou.

3.Pan Štěcha na vlastní žádost ukončil činnost poradce chovu.

4.Byl schválen návrh na zvýšení počtu bonitovaných jedinců při SV Hostouň

Bod 9) Diskuze
1. Návrh nepoužívat jinojazyčné překlady názvu plemene psa pražský krysařík.
Používat pouze českou variantu názvu a to v podobě pražský krysařík .
Schváleno hlasováním: pro 33, proti 0, zdržel se hlasování 0

2. Na dotaz paní Muschietti ohledně nejasností nebo neúplností ve stanovách KPPPK. Nové stanovy jsou schváleny MV a každá změna přináší nové schvalovací řízení. V případě, že nemáme jednoznačnou odpověď platí řády a stanovy nadřízené klubu a to FCI a ČMKU.

3. Podán návrh skandinávskými členy odstranit z webových stránek klubu kontakty a prezentace nečlenů KPPPK.
Schváleno hlasováním: pro 33, proti 0, zdržel se hlasování 0

4. V únoru 2010 proběhlo setkání chovatelských klubů – členská schůze ustanovuje paní Smahovou zpracováním zprávy o setkání chovatelských klubů se členy ČMKU.

5. Rozhodnuto o intenzivní kontrole platby členských příspěvků a to zasláním kopie nebo skenu dokladu o provené platbě. Na adresu jednatelky klubu. Jednatelka upřednostňuje mailovou komunikaci (ivakrc@seznam.cz)
Schváleno hlasováním: pro 20, proti 4, zdržel se hlasování 0

6. Přínosy registru nejsou dosud vyhodnoceny vzhledem k nízkému věku odchovů. Možnost dalšího náboru do pomocného registru je pouze pro zcela typické jedince, kteří odpovídají standardu a splňují další podmínky dané směrnicí pro pomocný registr.

Bod 10)
Bylo přečteno a jednohlasně schváleno usnesení z členské schůze konané 27.3.2010.

Bod 11)
Předsedkyně klubu poděkovala přítomným za účast a ukončila schůzi.

Zapsala ing. Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik