hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 13.2.2010 v Mladé Boleslavi

Prítomny: p.Beranová, ing Bőhmová, ing. Horáková, p.Hrbková, p.Hrušková, p. Šírová
Omluveny: sl. Janková, ing. Krčková – souhlasí s projednaným


1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. HPCH navrhuje aby jedincům, kteří projdou zahraniční bonitací (veterinární) nebyly přidělovány bonitační kódy. Majitelé zasílají velmi nekvalitní fotky svých jedinců ze kterých nelze psa objektivně popsat kódem (nejsou v postoji) – výbor souhlasí.

3. Ing. Bőhmová navrhuje doplnění tabulky klubového šampiona – výbor souhlasí.

4. Ing. Bőhmová předvedla návrhy kreseb p. Mastné pro doplnění standardu – výbor se vyjádřil k úpravám některých partií.

5. Výbor odsouhlasil proplacení kreseb paní Mastné

6. Výbor odsouhlasil termín pro platbu členských příspěvků 28.2.2010

7. Výbor určil klubové fotografy pro bonitace Ing. Bőhmovou a p. Špundovou

8. Výbor se dohodl na změně průběhu bonitací a to tak, že nejprve bude pořízeno foto jedince a až pak bude probíhat samotná bonitace.

9. Výbor projednal nesouhlas paternity u vrhu B z Landeckého kopce pana Gergely a vzhledem k tomu, že se chovatel k případu v daném termínu nevyjádřil, bude pro hrubé porušení řádů FCI, ČMKU a klubu vyloučen z klubu a ČMKU bude informována o pozastavení chovu na 2 roky (do 31.12.2011).

10. Výbor projednal krytí psem Cedrik Dívčí dvůr mimo FCI a před uchovněním. Majitelka bude vyzvána k písemnému vyjádření na adresu jednatele klubu do 25.3.2010.

11. Výbor projednal žádost p. Lapkové o možnost předvedení kastrovaného psa (potomka reg. Feny) na bonitaci pro možnost nadále chovat na matce psa (splnění podmínek registru). Výbor souhlasí s předvedením, ale s vet. potvrzením, že varlata psa byla před kastrací plně vyvinutá a sestouplá v šourku.

12. Ing. Bőhmová informuje výbor o zakoupení klubového notebooku

13. P. Beranová informuje výbor o rebonitaci feny Amazonka Kryšpínova tvrz, jejíž majitelka přijede s fenkou na bonitaci v Radotíně

14. Výbor projednal uznávání chovnosti jedinců v majetku osob žijících v zahraničí. Jedinci jsou uznáni jako chovní, pokud splňují podmínky stanovené klubem a to bonitace (veterinární) a FCI výstava.

15. Výbor odsouhlasil, že pro zahraniční krytí je potřeba souhlasu klubu a psa je možno použít za předpokladu, že má splněny podmínky chovnosti klubu KPPPK (PP FCI, bonitace, výstava)

16. Bonitační referent byl vyzván k jednotnému zápisu bonitačního kódu

17. P. Beranová informovala výbor o zřízení návštěvní knihy pro potřeby výboru

18. Ing. Bőhmová žádá členy výboru o předání šanonů s klubovými materiály pro doplnění databáze na členské schůzi v Radotíně

19. Výbor odsouhlasil odměnu 5000,- Kč pro webmastera za plnění databáze

20. Výbor odsouhlasil návrh p. Beranové na udělení četného členství p. Blance Piewakové za dlouholetou práci pro klub a propagaci plemene

21. P. Hrbková žádá o výjimku k možnosti hospitovat na SV v Hostouni u rozhodčí RNDr. Jaroslavy Ovesné – výbor souhlasí

22. P. Beranová žádá sl. Jankovou o předání kulatého razítka, které u ní zůstalo po výstavě v Hostouni

23. P. Hrušková žádá p. Beranovou o zhotovení razítka na klubového šampiona

24. Výbor pověřil p. Beranovou přípravou členské schůze ve spolupráci s Ing. Krčkovou

25. P. Beranová informuje výbor o jednání s ČMKU ohledně možností uznání pražského krysaříka FCI

26. P. Beranová pověřena požádat Ing. Cvrčkovou a Ing. Břízovou o spolupráci na zjistění aktuálního stavu počtu krysaříků a linií žádaných FCI pro uznání plemene

27. Uzávěrka zpravodaje 1/2010 odsouhlasena na 31.3.2010 – info z členské schůze

28. Výbor odsouhlasil minimální věk pro vyšetření patel 1 rok (365 dní) věku zvířete

29. Ing. Horáková informuje výbor, že odvolává z funkce PCH p. Hrbkovou pro opakované porušení pravidel kontrol vrhů (např. p. Ivanová, p. Frank) a překročení pravomoci PCH (p. Frank) za které klub platí sankce ČMKU a pro neschopnost sebereflexe, konfrontační chování při řešení problému.

30. P. Hrbková oznamuje své odstoupení z redakční rady a zároveň z funkce výboru s okamžitou platností. Za zpravodaj přebírá odpovědnost (do členské schůze) výbor KPPPK.

Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik