hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 15.11.2008 v Praze


Přítomno dle prezenční listiny 50 členů.

Schůzi jménem dr.Ohlídala zahájila paní Šírová a předala slovo paní Beranové, která schůzi vedla a ta přivítala všechny přítomné.

Nejprve proběhla volba návrhové komise. Navrženi byli: paní Horáčková, paní Zemanová a pan Liška. Návrhová komise byla schválena.

Dále proběhla volba volební komise. Navrženy byly: paní Cramer, paní Křivánková a paní Pöchmannová. Volební komise byla schválena.

Program schůze:

1) zahájení
2) volba návrhové a volební komise
3) program dnešní schůze
4) stanovy klubu, zápisní řád, bonitační řád a směrnice
5) zprávy jednotlivých funkcionářů
6) kontrola usnesení z minulé členské schůze
7) výše a termín platby členských příspěvků na rok 2009
8) plán akcí na rok 2009
9) schválení čestného členství
10) rozpočet
11) diskuse
12) různé
13) volby výboru a komise
14) schválení usnesení
15) závěr

Byl podán protinávrh na vypuštění bodu 13 z dnešní schůze.
Byl podán návrh na rozšíření bodu 4 o standard
Hlasováním bylo rozhodnuto, že bod č.13 zůstává součástí programu a bod č.4 byl rozšířen o standard.

4) členové byli seznámeni s návrhy na způsoby voleb pro příští volby:
1 – volba výboru do tří funkcí (předseda, HPCH, jednatel) + 4 ostatní - pro 21 hlasů
2 – volba výboru an blok – pro 5 hlasů
3 – volba jmenovitě do konkrétních funkcí – pro 27 hlasů

V dalším kole hlasování pro návrhy
1- 20 hlasů
3 – 27 hlasů
Ve stanovách bude zapracován tento způsob voleb do výboru a komisí: jmenovitě do konkrétních funkcí.

Zápisní řád byl schválen bez připomínek.

Bonitační řád byl rovněž schválen bez připomínek.

Rozpoutala se diskuze ohledně výše bonitační poplatků. Z diskuze a hlasování vzešel jako vítězný návrh ponechat výši bonitačního poplatku ve stejné výši tj. 250,- Kč pro členy klubu a 500,- pro nečleny klubu. Pro registr 1500,- Kč pro členy klubu a 3000,- Kč pro nečleny klubu.

Byla schválena směrnice pro zařazování jedinců do výběrového chovu, podmínkou pro registry zůstává povinnost předvedení potomků z jednoho, popřípadě dvou vrhů.

Standard byl členy připomínkován a byly podány písemné návrhy z řad členů, které do něho budou zapracovány. V takto upraveném znění byl standard schválen.

5) Byla přednesena zpráva předsedy a místopředsedy slečnou Jankovou, zpráva za redakční radu paní Hrbkovou, zpráva bonitačního a výstavního referenta a HPCH paní Horákovou, pokladní zpráva paní Rouskovou, zpráva jednatele paní Beranovou a zpráva KRK paní Šírovou.

6) Byla provedena kontrola usnesení z minulé členské schůze – vše bylo splněno tak, jak mělo být.

7) Po diskuzi členská schůze rozhodla, že výše členských příspěvků zůstane ve stejné výši. Splatnost příspěvků však bude do 15.1.2009.

8) Členská schůze vzala na vědomí plán akcí na rok 2009:
1. Klubová výstava bez titulu KV 29.3.2009 Radotín, rozhodčí pan Petr Řehánek, vedoucí akce paní Beranová
2. Klubová výstava se zadáváním titulu KV 6.6.2009 Milovice, rozhodčí paní Ridarčíková, vedoucí akce paní Hrušková a ing.Horáková
3. Speciální výstava 1.8.2009 Hostouň, rozhodčí paní Věra Cvrčková, vedoucí akce slečna Janková.
Bonitace:
29.3. Radotín – bonitace pouze pro jedince přihlášené na výstavu
7.6. Milovice
Září + listopad – k těmto bonitacím bude upřesněn termím i místo konání

9) Paní Beranová podala návrh, aby panu ing.Janu Findejsovi bylo uděleno čestné členství in memoriam – jednohlasně schváleno.

10) Rozpočet nemohl být vypracován, protože paní pokladní neměla k dispozici všechny podklady z minulých let.

11) diskuze se týkala nedostatků při pořádání speciální výstavy v Hostouni a problematického předávání finančních prostředků klubu slečnou Jankovou.

12) V bodu „Různé“ nebylo nic projednáno

13) volby
Z řad členů byli navrženi do VÝBORU tito kandidáti:
Ing.Horáková, pí.Hrušková, pí.Hrbková, ing.Jakoubková, ing.Krčková, Bc.Janková, pí.Černá, ing.Bőhmová, pí.Rousková, pí.Hanáková, pí.Pöchmannová , pí.Beranová
Do KRK byli navrženi tito kandidáti:
Pí.Šírová, p.Moravec, sl.Fialová, sl.Pöchmannová, ing.Břízová

Proběhla celkem tři kola voleb.
V prvním byli zvoleni do výboru:
ing.Bőhmová, pí.Horáková, pí.Hrušková, pí.Rousková, pí.Hrbková
Ve druhém kole:
ing.Krčková
Ve třetím kole:
Bc.Janková
Poté se rozhodla paní Rousková vzdát místa ve výboru. Jako první náhradnice postoupila do výboru pí.Beranová.

Do KRK byli hned v prvním kole zvoleni:
pí.Šírová, sl.Břízová , p.Moravec

14) Přítomní členové byli seznámeni s usnesením z dnešní členské schůze a jednohlasně jej schválili.

15) Paní Beranová poděkovala všem přítomným za účast a schůzi ukončila.

Zapsala Eva Hrušková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik