hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 10.3.2012 v Brně

přítomné: p. Beranová, p. Machálková, p. Vicherková, Ing. Bőhmová, Ing. Horáková, Ing.Krčková, neomluvena Bc. Janková


1. kontrola usnesení členské schůze z 28.1.2012

vyjádření k diskuzi, která na členské schůzi neproběhla, nelze zpracovat písemně

2. kontrola zápisu z jednání výborové schůze 17.9.2011

a. Ing. Horáková pověřena vytvořením směrnice o čipování štěňat

b. Ing. Horáková upozorní poradce chovu na vedení evidence krycích listů v databázi PK

c. Ing. Horáková předloží návrh chovatelského řádu k připomínkování

3. projednány podmínky uznávání zahraniční bonitace

a. Ing. Horáková předloží směrnici za jakých podmínek budou akceptovány zahraniční bonitace

b. Ti kdo zapisují v plemenné knize v ČR musí dodržovat podmínky naší země. Ti kdo zapisují pod cizí (svou) plemennou knihou musí dodržovat podmínky své země - odsouhlaseno

c. Navrženo zrušení povolování zahraničního krytí pouze se souhlasem HPCH - odsouhlaseno

4. projednány podmínky konání bonitací v zahraničí. Na návrh výboru sjednocené požadavky na posuzovatele zahraničních bonitací a složení bonitační komise. Aby bylo možné na tyto bonitace pohlížet rovnocenně jako na bonitace v ČR. Zahraniční bonitační komise bude vždy složena z a) rozhodčího FCI (pro PK) b) bonitačního referenta (proškoleného) c) další nezávislé osoby (doporučuje se veterinář) d) pro prestiž bonitace je nutná přítomnost zástupce KPPPK

5. zahraniční bonitační referent bude podroben ústní a praktické zkoušce. Směrnici pro zahraniční bonitační referenty a obsahovou stránku zkoušky vytvoří HPCH. Ing. Horáková

6. Ing. Bőhmová upozorňuje na nutnost dodržování zákona na ochranu osobních údajů.

7. Výbor zažádá o stažení klubových údajů a osobních odkazů z rozcestníku krysarikshow.cz (jedná se zejména o přihlášku na bonitaci, klubové číslo účtu a osobní údaje paní Machálkové. Zodpovídá Ing. Krčková

8. Na příští výborové schůzi budou předloženy veškeré navrhované směrnice + aktualizovaná směrnice pro klubového vítěze. Zodpovídá Ing. Bőhmová a p. Beranová.

9. Opětovně projednáno omezení počtu psů na bonitaci. Stanoven maximální počet pro jednu bonitaci 30 psů. Na žádost výboru při překročení 30 psů musí být přidán další bonitační den (při pořádané akci).

10. SV Hostouň 2012 - omezené množství přijímaných psů na bonitaci a to 10.

11. Ing. Bőhmová žádá o možnost konání podzimní bonitace 2012 na moravě - odsouhlaseno.

12. Projednány podmínky tzv. podmíněné chovnosti bude vytvořena směrnice této chovnosti. Zvířata od 24,5 cm (včetně) jsou AUTOMATICKY podmínečně chovní. Lze, ale za podmínečně chovného označit i psa, který je ve standardní výšce, ale vykazuje znaky netypičnosti. Za vytvoření směrnice zodpovídá Ing. Horáková

13. Výsledek vyšetření patel bude uznáván pouze ten, který je zapsán v PP od akreditovaného veterinárního lékaře.

14. Do 70 dnů od narození štěňat musí být odeslány veškeré doklady nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy (kontrola vrhu a ostatní doklady) doporučeně k rukám HPCH Ing. Horákové. Nebude-li včas doručeno je nutné uhradit penále 200 Kč.( toto penále uděluje ČMKU). Penále od chovatelů bude vybírat příslušný poradce chovu. Do doby uhrazení nebudou dlužníkovi vystavovány další krycí listy.

15. Byl podán podnět na ČMKU o nezapisování vrhů na CHS Brakemon. Vzhledem k podezření na falšování dokumentů k odchovům v této CHS. V tomto případě je zde zpochybněna i identita štěňat vrhů A, B, C, D, E. Je tedy nutné v případě, že by tato zvířata měla dále působit v chovu PK požadovat vyšetření paternity. Chovatelka R. Popková byla vyloučena z KPPPK.

16. Výbor upozorňuje na nově vzniklé občanské sdružení Klub pražského krysaříka o.s.. tento klub není zastřešen ČMKU a není oprávněn zprostředkovávat chovatelský servis (tzn. vydávání PP, krycích listů, pořádání výstav) KPPPK se distancuje od aktivit tohoto klubu.

17. S členy klubu, kteří vystoupili dobrovolně z KPPPK, aby se vyhnuli řízení pro porušení chovatelských řádů KPPPK, ČMKU, FCI bude toto řízení opětovně zahájeno v případě jejich nového vstupu do klubu. Jelikož se na tyto provinění, přestupky a porušení nevztahuje promlčecí lhůta.

18. Color studio bylo pověřeno finalizovat designovou úpravu klubových dokumentů. Zodpovídá p. Beranová

19. P. Beranová upozorňuje na nutnost uvádět v katalogu výstav plné znění podmínek pro udělování titulů získaných na výstavách. Bonitační řád musí být vložen do katalogu bonitace

20. Delegování rozhodčích na EDS p. Andráš Polgár a na NV pan Petr Řehánek, 6 měsíců předem nesmí být delegovaní na žádnou výstavu

21. Výbor odsouhlasil pro potřeby poradců chovu zakoupit čtečky čipů a jednu šupleru. Z finančních důvodů budou zakoupeny 4 čtečky a to dle finanční nabídky. Další budou zakoupeny později. HPCH Ing. Horáková rozdělí čtečky dle potřeby.

22. Jednatelka zašle pořadatelům výstav dopis s informací, že pokud budou využívat služeb paní Jany Hrbkové, jako personálu v kruhu, pak není vhodné aby byla u krysaříků, jelikož se jedná o střet zájmů

23. Byly zadány barevné varianty kreseb PK, pro možnost doplnění a aktualizace standardu. Zodpovídá Ing. Bőhmová

24. Byla projednána otázka vydání aktuálních klubových řádů. V jednání.

25. Byla projednána otázka oběhu účetních podkladů a plateb. Nejprve zaslat p. Beranové a p. Šírové v případě proplacení doslat sken dokumentu nebo dokladu panu Liškovi.

26. P. Beranová vznese dotaz na sl. Jankovou ohledně jejího působení na pozici mistopředsedy klubu vzhledem k její nečinnosti. Pokusí se dotázat jak si sl. Janková představuje další spolupráci s výborem KPPPK.

27. Výbor odsouhlasil zaheslování klubové databáze. Možnost vstupu pouze pro členy KPPPK.

28. Smlouva s nečleny – výbor odsouhlasil dočasnou smlouvu vydávat vždy na jeden vrh. Ing. Bőhmová předložila k prostudování a připomínkování smlouvy s nečleny od jiných subjektů.

29. Revize podmínek KL šampiona – zodpovídá Ing. BőhmováZapsala @ ing. Ivana Krčková

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik