hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru ze dne 2.8.2008 v Hostouni

Přítomny dle prezenční listiny: sl. Janková, pí.Horáková, pí.Hrušková, pí.Hrbková, pí.Šírová, pí.Beranová
Omluveni: MVDr Ohlídal, sl.Burešová

Kateřina Beranová zahájila plánovanou schůzi kontrolou zápisu z minulé schůze

Body minulé schůze:

1) Došlo konečně k předání pokladní agendy mezi paní Amlerovou a paní Rouskovou, za přítomnosti slečny Jankové a paní Šírové.

2) Seznam zahraničních členů byl předán dnes

4) HPCH písemně sepíše podmínky pro udělování titulu Klubový vítěz a vítěz speciální výstavy, aby bylo jasně dáno kdo a kdy má nárok na tyto tituly - úkol trvá

5) Skupina členů chce vést chov formou řízeného chovu - jde soukromou iniciativu několika lidí, která vznikla bez vědomí chovatelského kolegia a výboru klubu. Akce nejsou zastřešeny a pořádány klubem. Výbor klubu nebude bránit iniciativám jednotlivců vedeným ke zkvalitnění chovu. ***

6) Změna standardu byla zajištěna a standard bude vyvěšen na webových stránkách

7) Delegace rozhodčích jsou hotovy

10) Příprava členské schůze – úkol trvá

Nově projednané body:

I) Pí.Beranová předložila členům výboru návrhy na stanovy klubu, volební řád,bonitační řád a zápisní řád. Členové výboru se můžou k tomuto řádu písemnou formou vyjádřit do 15.9.

Všem členům budou návrhy zaslány poštou spolu se zpravodajem nejpozději do konce srpna 2008, tak aby se členové písemnou formou mohli vyjádřit k předloženým návrhům. Vyjádření zašlou doporučeným dopisem jednatelce klubu nejpozději do 15.9.2008. Výbor vše zapracuje a předloží členské schůzi ke schválení. Na později zaslané připomínky nebude brán zřetel!

II) Byla projednána otázka podpisového práva. Pí.Hrbková se ho vzdala a výbor rozhodl, že pí.Šírová a pí.Rousková spolu s pí.Amlerovou, které se zruší, zajistí změny. Přístup k účtu nadále budou mít pí.Šírová spolu s pí.Rouskovou. Jednatelka pí.Šírové zašle pověření spolu se zápisem z tohoto jednání.

III) Bonitace bude 20.9.2008 na Tý louce zelený, Praha 4. Prostor zajistí sl.Janková, rozhodčí bude ing.Cvrčková.

Bonitace 15.11.2008 bude pravděpodobně opět na Tý louce zelený. Počet přihlášek bude omezen. Podmínkou účasti je následná účast na MVP Praha 16.11.2008. Od 12:00 hodin bude členská schůze.

IV) Členové ze Švédska si písemně stěžovali, že zaplatili členské příspěvky na bonitaci v březnu 2008 sl.Jankové a do dnešního dne jim nebyl zaslán zpravodaj. Sl.Janková předala 2.8. seznam těchto členů a všem bude zpravodaj zaslán spolu s č.2. Švédským členům bylo předáno 5 ks zpravodajů.

V) Jednatelkou byli osloveni navržení rozhodčí na výstavy v roce 2009. Většina byla potěšena, že bude posuzovat krysaříky. Podařilo se od oslovených získat písemný souhlas a ten byl odeslán na ČMKU. Rozhodčí delegovaní na výstavy 2009 budou umístěni na webu.

VI) Do 15.8.2008 bude předáno prostřednictvím předsedkyně KRK pí.Šírové vyúčtování akcí z roku 2007 a 2008 (sl.Janková, pí.Krčková) a finanční hotovost.

VII) Byly předány jednatelce desky s materiály týkající se klubu, které měla u sebe sl.Janková.

VIII) HPCH bylo umožněno prohlédnout publikaci ruských toy v ruském chovu. Bohužel se mezi krátkosrstými jedinci najde i poměrně dost pražských krysaříků. Dozvěděli jsme se o nákupu krysaříků v ČR, následném odstranění tetování a zařazení do chovu toy. Výbor prostřednictvím jednatelky nabízí možnost soukromou cestou prověřit zájemce z Ruska o krysaříky, zda se nejedná o chovatele toy.

IX) Program členské schůze sestaví jednatelka do příští výborové schůze.

X) Přechod genealogu na nový program nebyl sl.Burešovou zařízen. Výbor pověřuje pí. Bőhmovou k navázání kontaktu s panem Zedníkem ohledně tvorby programu. Dále výbor pověřuje pí. Bőhmovou z důvodu nefunkčnosti PC sl.Burešové k správcovství klubového webu ve spolupráci s panem Šedivým.

XII) Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz proběhne 29.3.2009 v Radotíně (www.sokol-radotin.cz ). Rozhodčí Petr Řehánek, klub tuto akci nebude dotovat a proto je nutno sehnat sponzory. Vedoucí akce je Beranová Kateřina.

Klubová výstava s titulem Klubový vítěz proběhne 6.6.2009 v Milovicích. Rozhodčí MVDr. Gabriela Ridarčíková. Vedoucí akce je Hrušková Eva.

Speciální výstava v Hostouni proběhne 1.8.2009, rozhodčí ing.Věra Cvrčková. Vedoucí akce je Helena Janková.

XIII) Pan Josef Ludvík požádal výbor o povolení regenerace tříbarevné variety krysaříka (nejedná se o barvu merle ani harlekýn) pod hlavičkou klubu. Výbor doporučuje, nutné jsou konzultace s HPCH. Zdůvodnění povolení: v rámci strategie o prozatímní uznání plemene FCI.

*** Na základě žádosti skupiny řízeného chovu výbor schválil umožnění získání údajů opisem z klubových materiálů deponovaných u HPCH o chovných jedincích v majetku členů této skupiny pro vlastní potřeby.

Oficiální cesta klubu je návrh na chov základní a chov výběrový, který se bude snažit vyjít vstříc chovatelům, kteří mají vyšší požadavky na kvalitu svých odchovů. Konečný návrh bude předložen členské schůzi k projednání.

Příští schůze výboru bude 20.9.2008 po skončení bonitace.


Zapsala @ Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik