hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis ze schůze výboru KPPPK ze dne 14.6.2008 v Praze – Kunraticích

Přítomni dle prezenční listiny: MVDr Ohlídal, Helena Janková, ing.Zuzana Horáková, Eva Hrušková, Jana Hrbková, Kamila Burešová, Kateřina Beranová
Za RK: Zuzana Šírová

1) stále není dořešena otázka předání pokladny, pro velkou zaneprázdněnost paní Amlerové. Po telefonickém rozhovoru dr.Ohlídala s paní Amlerovou bylo oznámeno výboru, že k předání dojde 22.6.2008. Předání se zúčastní paní Amlerová a paní Rousková, dále paní Šírová za KRK a sl.Janková. Revizní zpráva z předání bude zveřejněna ve Zpravodaji. Dále po předání pokladní agendy paní Rousková a paní Hrbková změní podpisové právo na účtu. Transparentní účet u jiného bankovního domu není možno z technických důvodů založit, protože klub nemá své vlastní stanovy a vychází ze stanov ČMKU a ty nebyly jednatelce poskytnuty (musí být označeny razítkem o registraci MV ČR) ani po několika intervencích. Rovněž není změněno sídlo klubu, protože ČMKU nedoporučuje uvádět adresu ČMKU.

2) Sl.Janková zašle jednatelce seznam nových členů, kteří uhradili členské příspěvky na bonitacích v březnu 2008. Po předání pokladny vyúčtuje slečna Janková obě bonitace pokladní paní Rouskové.

3) HPCH paní Horáková seznámila výbor s návrhem, který bude předložen chovatelskému kolegiu a následně členské schůzi ke zvážení. Chov by se měl nadále ubírat demokraticky a měly by být stanoveny dva druhy chovu a sice základní, kde bude možno spojovat jedince dle uvážení chovatele, ovšem za předpokladu dodržení určitých pravidel závazných pro všechny chovatele a pak chov výběrový, který bude tzv.nadstandardní, kde bude kladen důraz hlavně na zdraví jedinců.

4) HPCH písemně sepíše podmínky pro udělování titulu Klubový vítěz a vítěz speciální výstavy, aby bylo jasně dáno kdo a kdy má nárok na tyto tituly.

5) Skupina členů klubu projevila přání vést řízený chov liniovou plemenitbou. Výbor to bere na vědomí i přes nereálnost návrhu.

6) Sl. Janková zajistí na ČMKU změnu standardu a to nejpozději do 30.6.2008 – zašle dopis se změnami a přiloží opravený standard.

7) Delegace rozhodčích na výstavy 2009 zpracuje paní Hrušková ve spolupráci s jednatelkou.

8) Přeregistraci psů (myšleno samců) může zajistit klub tím, že na bonitaci jim budou odebrány PP a zaslány na plemennou knihu ČMKU. Ta je zašle majitelům psů již přeregistrované na dobírku. Usnadní to práci nejenom majitelům psů, ale nebude nastávat situace, že pes kryje a dosud není přeregistrován.

9) Členská schůze se bude konat dne 15.11.2008 v odpoledních hodinách po dopolední bonitaci. 16.11. se koná MVP v Praze. Zatím sl.Janková a p.Beranová shánějí odpovídající prostory. Hned jak bude známo místo konání, budou informace uveřejněny na webu.

10) Členskou schůzi připraví a povede ve spolupráci s jednotlivými funkcionáři jednatelka.

11) P.Beranové budou proplaceny barvy do tiskárny.

12) Byla projednána otázka PCH paní Smahové. Paní Smahová vyjádřila lítost nad pochybením z důvodů těžké osobní situace. HPCH paní Horáková si váží jejích znalostí a paní Smahovou do členské schůze jmenuje PCH.

Příští schůze výboru bude 2.8.2008 v Hostouni po skončení speciální výstavy. Pozvánky NEBUDOU zasílány !!!


Zapsala @ Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik