hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z členské schůze KPPPK ze dne 19.1.2008 v Praze


Přítomno dle prezenční listiny 29 členů.

Schůzi zahájil přivítáním přítomných pan MVDr. Ohlídal a předal slovo jednatelce pí.Beranové, která členskou schůzi vedla.

Ještě před seznámením přítomných s programem schůze byla zvolena návrhová komise ve složení pánové Ludvík, Horák a Vašíček, která se ihned ujala svého úkolu zpracovat usnesení.

Program schůze:
1) zahájení
2) volba návrhové komise
3) zprávy jednotlivých funkcionářů
4) různé:
- plán akcí na rok 2008
- uzavření registru
- dlouhosrstá varianta PK
- úprava standardu
- uznání PK
- označování štěňat
- oběh chovatelských dokumentů
- platby od zahraničních členů
- pojištění psů
- doplnění PCH
- změna pokladního domu a pokladní
5) diskuse
6) vyhlášení soutěže
7) schválení usnesení
8) závěr

Do Výše uvedeného programu byl na návrh pí.Krčkové dodán bod – doplnění PCH.

Program byl po doplnění jednohlasně schválen.

3) Jednotliví funkcionáři přednesli své zprávy ve kterých hodnotili uplynulý rok ve vztahu ke své funkci.

a) plán akcí na rok 2008:
- 15.3. bonitace Praha
- 22.3. bonitace pro zahraniční členy Praha
- 8.6. bonitace Milovice
- 20.9. bonitace Praha
- 7.6. Klubová výstava s KV Milovice
- 14.6. Klubová výstava bez KV Kunratice
- 2.8. Speciální výstava Kladno

b) registr bude uzavřen ke dni 1.10.2008, jak navrhoval výbor KPPPK, je nutné prověřit jakým přínosem bylo znovuotevření registru.

c) Po velké diskusi byla schválena nová dlouhosrstá varianta PK, jde o to aby chovatelé takto narozená štěňata neutajovali a naopak o nich byl přehled. Hlasováním byla varianta schválena.

d) Následně je třeba změnit standard PK o dlouhosrstou variantu a změnit slovo vady na nedostatky a slova vylučující vady na vady.

e) O uznání PK nemohlo být ještě požádáno, protože ČMKU zajistila překlady standardu, ale jsou v něm chyby, včetně špatného názvu plemene.

f) Nově je možno štěňata i čipovat, volba jak označit štěňata ve vrhu je na chovateli, ale celý vrh musí být označen stejně tj. buď čipem, nebo tetováním nebo obojí.

g) Oběh chovatelských dokumentů je vždy přes HPCH, týká se to hlavně OPCH.

h) Platby od zahraničních členů je nutno hradit vždy ve stejné výši tj: členský příspěvek na rok 2008 20 euro + 15 euro zápisné pro rok 2009 40 euro + 20 euro zápisné, bonitace 30 euro, chovatelský servis – vystavení PP, zápisová čísla atd. 25 euro za 1 ks // + 15 euro poštovné.

i) Byl podán návrh na zvýšení počtu PCH, tato otázka je plně v kompetenci HPCH, který již nového OPCH jmenoval.

j) Výbor se dohodl o změně bankovního domu z ČS a.s. na eBanku, aby mohl být zřízen transparentní účet a tím bylo hospodaření klubu průhledné. Rovněž byla oslovena o další spolupráci paní Rousková, která je účetní a dosavadní pokladní paní Amlerové bylo poděkováno za její dlouholetou obětavou činnost.

k) Revizní komise provede revizi pokladny, aby došlo co nejdříve k založení nového účtu a následném předání finanční hotovosti

l) Svou činnost skončila paní Šmrhová, která zajišťovala sponzorské dary, za její činnost jí bylo poděkováno a bude jí vyplacena náhrada 1000 Kč za telefon.

m) O pojištění psů velmi zajímavě pohovořila paní ing.Břízová

n) Zprávu o chovu krysaříků v Japonsku nám přednesla paní Hamplová, která výboru přislíbila zprostředkovávat dění v Japonsku.

5) Diskuse probíhala zároveň i při jednotlivých bodech, a všechny nejasnosti byly vyřešeny.

6) Paní Hrbková následně vyhlásila výsledky soutěže.

7) Návrhovou komisí bylo zpracováno usnesení a jednatelkou přečteno, přítomní členové usnesení schválili.

8) Pí. Beranová všem přítomným popřála jménem výboru do Nového roku a schůzi ukončila.

Zapsala jednatelka Kateřina Beranová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik