hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis z výborové schůze ze dne 15.3.2008 v Praze

Přítomny dle prezenční listiny: p.MVDr. Ohlídal, ing. Horáková, p.Hrbková, sl.Janková, sl. Burešová, p.Šírová, p.Beranová

MVDr Ohlídal schůzi zahájil

projednány následující body:
1) P.Hrbková a p.Beranová připraví všechny podklady nutné pro založení nového klubového účtu u banky na P4. Současně zašle p.Hrbková formulář na plnou moc předsedovi klubu, který ho nechá úředně ověřit a zašle zpět p.Hrbkové.

2) Informace o bonitaci dne 22.3.2008 byly sl.Jankovou vyhotoveny a e-mailem zaslány do Dánska a Švédska. Další informace jsou zahraničním zájemcům zasílány na základě dotazů. Současně jsou informace (zpracované p.Hrbkovou,p.Horákovou a p.Beranovou) vyhotovené překladateli na webu.

3) Materiály používané pro oficiální prezentaci KPPPK vůči tuzemsku a zahraničí musí být schváleny výborem KPPPK. Zde je nanejvýš žádoucí vzájemná komunikace a vstřícnost mezi členy výboru.

4) K dnešnímu dni má sl.Burešová nefunkční PC. Ve správě webu pokračuje sl.Piprová a p.Šedivý. Funkčnost PC ohlásí sl.Burešová neprodleně po opravě.

5) Pokud jde o pokladnu KPPPK, tuto má na zodpovědnost jednatelka klubu, která zajistí předání mezi p.Amlerovou a p.Rouskovou. O předání bude vypracován řádný protokol, který bude zveřejněn ve zpravodaji.

6) Jakékoliv zvací dopisy musí být konzultovány s předsedou klubu, jak po stránce formální tak obsahové.

7) Výbor KPPPK pověřuje sl.Jankovou k jednání s ČMKU ve věci neúměrného pozdržování vystavení PP pro PK. Stěžují si jak tuzemští tak i zahraniční chovatelé a majitele PK.

8) Sídlo klubu – nadále se bude pro sídlo klubu uvádět adresa ‚CMKU, Jankovcova 53/c,170 00 Praha 7

9) Akci Milovice 2008 má na starosti pí.Hrušková a pí.Horáková

10) Sl.Janková zajistí razítka pro PCH, pokladní a jednatele. Malé a velké kulaté už je hotové.

11) Na dvě MV Brno 2009 klub deleguje jako rozhodčí ing.Cvrčkovou a p.Řehánka. – zajistí sl.Janková

12) Klubovou výstavu Kunratice posuzuje p.Cvrčková a SV Kladno p.Polgár – zajistí sl. Janková

Příští schůze výboru je 14.6.2008 v Kunraticích, pozvánky NEBOUDOU zasílány!!


Zapsala 15.3.2008 Beranová Kateřina

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik