hlídač novinek


Hlídací služba woko.cz
ukončila činnost,
ale můžete použít
náhradu, třeba
tyto služby:

sken
follow that page
visual ping


Poslední aktualizace:
19.10.2019
 

Zápis schuze výboru ze dne 15.6.2012 v Milovicích

přítomné: p. Beranová, p. Machálková, p. Vicherková, Ing. Bőhmová, Ing. Horáková, omluvena Ing.Krčková, neomluvena Bc. Janková


1. P. Beranová zaslala p. Jankové, která je jako člen výboru nefunkční, žádost o vyjádření zda a jak bude fungovat, ale bohužel bez odezvy.

2. P. Beranová informuje, že žádala o revizi propozic na Hostouň, které byly doručeny s obsahem odporujícím řádům ČMKU. Ing. Bőhmová informuje, že neodpovídá za web této výstavy, který je spravován soukromou osobou.

3. Termín Klubové výstavy se posouvá na 24.3.2013 z důvodu kolize s Mezinárodní výstavou. Jako rozhodčí zůstává p. Vondrouš.

4. Plán Eurodogshow 2014: Pátek - speciální výstava (Iuza Beradze), Sobota - eurodogshow (Andráš Polgár), Neděle - Národní výstava (Petr Řehánek)

5. Na II. World Krysarik Show je plánované ze strany pořadatele přednáška p.Smahové a p. Horákové. Účast zástupců českého klubu je v jednání.

6. Projednána směrnice pro bonitační referenty

7. Projednána potřeba revize všech klubových směrnic

8. HPCH seznámila výbor s rozhodnutím CHK o povolení jednoho vrhu sl. Krečevové na psovi Jacky Dar Minulosti. Tomuto psovi byl povolen jediný vrh s fenou Daisy ze Zámecké ratejny. Potomci musí být předvedeni u bonitace.

9. Výbor doporučuje CHK k projednání výklad fontanely uvedené ve standardu.

10. Výbor obdržel stížnost paní Kamily Jensen na chovatelku p. Špundovou, která prodala štěně s fontanelou jako perspektivní k chovu a v případě nechovnosti přislíbila dle kupní smlouvy finanční kompenzaci majitelce, kterou nyní odmítá vyplatit. Výbor konstatuje, že řešení není v jeho kompetenci a předává tuto záležitost revizní komisi.

11. Výbor doporučuje k CHK projednat obeznámení chovatelů s problematikou prodeje štěňat s vadami

12. P. Vicherková obeznámila výbor se stížností paní Špundové na zpravodaj KPPPK, která se domáhá dodržení údajného nepsaného pravidla o otištění vítěze výstavy na titulní straně. P. Vicherková osvětlila, že tento zpravodaj se tématicky týkal jiné klubové výstavy a foto k otištění od p. Špundové RR neodbržela. Výbor souhlasí, že o náplni zpravodaje a uveřejnění fotografií rozhoduje redakční rada.

13. Výbor upozorňuje členy, aby ke komunikaci s výborem používali oficiální kontakty a danou věc řešili vždy s osobou k tomu kompetentní. Jinou cestou se může komunikace jednak zdržet či případně dokonce ztratit. Členové výboru se nebudou oficiálně vyjadřovat na internetových sítích na dotazy a připomínky, které by měly směřovat k projednání v rámci klubových orgánů (výbor, chk). Soukromé písemné aktivity členů výboru jsou nepopiratelným právem vyplývajícím z Ústavy, jejich vyjádření jsou však vyjádřeními soukromé osoby, nikoliv názorem prezentovaným jako výsledek jednání klubových činitelů.

14. HPCH informuje výbor o informaci z Plemenné knihy ohledně vrhu CHS Brakemon narozeném 3.2.2012 u kterého bylo žádáno o vydání čipových čísel, přes ČMKU deklarované zastavení poskytování chovatelského servisu ČMKU stanici Brakemon. Čísla zápisu nebyla vydána.

15. Výbor KPPPK ani KPPPK nenesou odpovědnost za soukromé webové stránky jednotlivých chovatelů. Výbor upozorňuje, že někteří členové svými aktivitami poškozují nejen dobré jméno klubu, ale rovněž poškozují krysaříka jako takového, zvláště pak při započatém uznávacím řízení.

16. HPCH informuje výbor, že FCI si vyžádalo k uznávacímu řízení zhodnocení zdravotního stavu populace PK potvrzené akreditovaným pracovištěm. Toto zhodnocení je připraveno a bude FCI zasláno v následujících dnech.

17. Bonitace Hostouň - výbor upozorňuje členy, že letos je naposledy bonitace ve stejný den jako výstava a nadále bude bonitace probíhat v samostatný den.

18. Výbor požádal p. Drožovou, zda by zaštítila bonitace PK jakožto rozhodčí, aby byly všechny zvířata hodnoceny stejnou osobou. P. Drožová souhlasila.

19. Ing. Horáková seznamuje výbor: Pro zvířata braná do registru existuje speciální, ČMKU požadovaný systém registrace posudku při výstavách. Podklady pro posudky registrů byly špatně sesazené do dvojic (první použití při výstavě, sl. Janková). Výbor se shodl, že dořešení je nutné s ČMKU jelikož tyto podklady nejsou kompletní a tedy není možné je nadále použít.Zapsala @ Ing. Miluše Bőhmová

    Nahoru
  
 
KPPPK je jediným oficiálním klubem zastřešeným ČMKU s možností vydávat rodokmeny pro pražské krysaříky. Žádné jiné občanské sdružení nemá tento status a nezastřešuje chov pražského krysaříka.
 
 
 

Klub přátel psů pražských krysaříků 2009 - 2019 - správce webu - Pavla Čiháková - webmaster - Rubik